Geen bromfietsen op het Havenspoorpad

De gemeente Rotterdam heeft er voor gekozen bromfietsen toe te staan op het Havenspoorpad; tot voor kort was het een fietspad, dat ook veel door voetgangers en skaters werd gebruikt. Als argument voor de toelating werd o.a. aangevoerd dat de praktijk al gebruik door bromfietsers liet zien en dat er geen of nauwelijks klachten over zijn binnengekomen. Verder werd aangegeven dat het Havenspoorpad voor bromfietsers een logische route zou zijn tussen Pendrecht en IJsselmonde. De Fietsersbond was het hier niet mee eens en heeft op 12 augustus 2020 bezwaar gemaakt tegen dit verkeersbesluit.

Havenspoorpad

Het besluit waartegen het bezwaar gericht is.

Kern van het verkeersbesluit is het toestaan van bromfietsen op het Havenspoorpad.

Wat is de kwestie?

Het Havenspoorpad is een prachtige route die voor fietsers een mooie verbinding vormt tussen Pendrecht en IJsselmonde. De schoonheid en de recreatieve waarde neemt echter sterk af wanneer bromfietsen hiervan gebruik maken. Onder bromfietsen verstaan we in dit geval de tweewielige apparaten met verbrandingsmotor. De herrie en stank van deze machines stoort fietsers;  omdat ze niet waren toegestaan op het Havenspoorpad was de overlast tot nu toe nog beperkt.

 

De gronden van het bezwaar

De verwachting is dat er door veel meer bromfietsen gebruik gemaakt gaat worden. Tot nu toe gebruikten alleen bromfietsberijders die het er op waagden geen handhavers tegen te komen het Havenspoorpad.

Veiligheid

Door de toenemende verkeersdrukte die wij verwachten en de snelheidsverschillen tussen bromfietsers en fietsers/voetgangers is het niet uitgesloten dat de breedte van het Havenspoorpad onvoldoende zal blijken conform de richtlijnen die het CROW hiervoor hanteert. Het risico van ongevallen en conflicten tussen de verschillende verkeersdeelnemers is ons inziens groot

Gezondheid

Het voorgaande is een verkeersveiligheidsissue. Wat mogelijk een nog groter bezwaar is, is de uitstoot van bromfietsen. Bij het fietsen door de stad steken snor- en bromfietsen met kop en schouders uit boven andere vervoersmiddelen met het veroorzaken van stank en ademhalingsproblemen. Het is een probleem dat ook door de gemeente wordt onderkend, gezien de verwijderingsbijdrage die zij beschikbaar stelt. Het toestaan van deze bromfietsen op het Havenspoorpad is naar ons idee dan ook niet in lijn met de wens om dergelijke door fossiele brandstoffen aangedreven vervoersmiddelen uit te faseren.

Advies van de Fietsersbond

De Fietsersbond heeft vanwege de verwachte toename van bromfietsers op het Havenspoorpad en de gevolgen daarvan voor de veiligheid en gezondheid van fietsers bezwaar gemaakt tegen dit verkeersbesluit.

Havenspoorpad-voor brommers

Reactie Bezwaarcommissie

Het bezwaar van de Fietsersbond en Stg. Vrienden van het Levenspad is door de Algemene Bezwaarcommissie niet overgenomen en de gemeente is vervolgens op 23 februari 2021 overgegaan tot uitvoering van het verkeersbesluit. Ook het voorstel om een experiment op het Havenspoorpad voor te bereiden, dat het mogelijk maakt alleen elektrisch aangedreven scooters en speedpedelecs -met max. 30 km/h- toe te laten (naast fietsers, skaters en voetgangers) is niet gehonoreerd.

 

Vragen van GroenLinks aan wethouder Bokhoven

Op 9 februari 2021 stelde J.P. Postma (GroenLinks) over het besluit om bromfietsen toe laten op het Havenspoorpad/Levenspad schriftelijke vragen aan de gemeenteraad. Deze werden beantwoord door/namens wethouder Judith Bokhoven. Uit de beantwoording komt naar voren dat het college van B&W vindt dat de verkeersveiligheid en de rust op het betreffende pad niet in het geding is, dat het genomen besluit niet diametraal ingaat tegen het beleid om zoveel mogelijk fietspaden bromfietsvrij te houden, dat er voor bromfietsen onvoldoende alternatieven zouden zijn om van IJsselmonde naar Pendrecht te komen (en vice versa) en dat er geen reden is om het besluit in te trekken. Voor de Fietsersbond -en voor de Vrienden van het Levenspad- is deze uitkomst teleurstellend. De Fietsersbond Rotterdam heeft beroep aangetekend tegen dit besluit. We wachten nu de rechtszaak af. Wordt vervolgd!

 

Politiek weert brommers alsnog van het Havenspoorpad

Brommers moeten alsnog geweerd worden van het Havenspoorpad in Rotterdam-Zuid. Dat is, wat de gemeenteraad het stadsbestuur opdraagt met een -op 08 april 2021- unaniem aangenomen motie.

De Fietsersbond en Vrienden van het Levenspad vinden nu de gemeenteraad aan hun zijde. Die stelt dat brommers voor onveilige situaties zorgen op het vrijliggende pad, waar volgens tellingen van de gemeente driehonderd fietsers per uur gebruik van maken.

Brommers passen niet bij deze bijzondere plek
“Het verkeersbesluit om brommers toe te staan, past niet bij deze bijzondere plek”, zegt Jeroen Postma van GroenLinks, een van de indieners van de motie. Hij refereert aan de 500 bomen naast het pad die door Rotterdammers zijn geadopteerd om hun geliefden te herdenken. De route wordt daarom ook wel Het Levenspad genoemd.

Brommen op het Havenspoorpad moet wat de raad betreft zo snel mogelijk worden verboden. Omdat het verkeersbesluit zo vers is, krijgt de gemeente even de tijd om dat met gebruikers te communiceren. ,,Maar het moet zeker dit jaar gebeuren”, stelt Postma.

(Bron: AD 10-04-2021, Yvonne Keunen)

 

 

 

Wat de Fietsersbond betreft zijn we erg blij met het terugdraaien van het eerdere besluit om bromfietsen toe te staan op het Havenspoorpad. En wat ons betreft is er echt geen half jaar voor nodig om de 6 reeds geplaatste verkeersborden, die brommers toestaan op het fietspad, weg te halen.  En omdat de uitvoering van het verkeersbesluit nog zo vers is, is ook de communicatie naar de gebruikers niet heel lastig.  Wij willen in ieder geval Jeroen Postma van GroenLinks en de gemeenteraad danken voor hun wijze beslissing.

—————————-

 

Op 14 januari 2022 schrijft de gemeente  aan de Rechtbank Rotterdam:

Geachte heer/mevrouw,

Bij brief van 21 december jl. verzocht uw rechtbank om de uitkomst van de evaluatie
van het verkeersbesluit welke onderdeel vormt van de beslissing op bezwaar van 10
december 2020. Ook gaf uw rechtbank aan in kennis te willen worden gesteld van de
reactie van eiseres, de Fietsersbond Rotterdam, op de uitkomst van die evaluatie.
Zoals u uit het procesdossier hebt kunnen opmaken, had verweerder met de keuze
voor het bestreden verkeersbesluit waarbij bromfietsers op het Havenspoorpad
worden toegelaten, voor ogen een feitelijk bestaande situatie te formaliseren.
De Fietsersbond Rotterdam plaatste vraagtekens bij die keuze; men vreesde naast
overlast in de vorm van geluid- en stankhinder ook veiligheidsrisico’s voor de fietsers
als een gevolg van de te verwachten toename van veelal (te) hard rijdende
bromfietsers.

Tegen die achtergrond adviseerde de Algemene bezwaarschriftencommissie
verweerder om aan het verkeersbesluit een evaluatiemoment te koppelen.
Verweerder heeft dat advies opgevolgd en aan de hand van tellingen en metingen een
vergelijking gemaakt tussen het aantal verkeersdeelnemers van het Havenspoorpad
vóór en na plaatsing van de vereiste verkeersborden G12a (verplicht fiets/bromfietspad). Anders dan verweerder nadrukkelijk voor ogen had, tonen die tellingen aan dat het aantal bromfietsers dat sinds de plaatsing van de vereiste borden van het Havenspoorpad gebruik maakt in betekenende mate is toegenomen. Daarbij wordt weliswaar ruim onder het -gezien de breedte van het pad- toegestane maximaal aantal van 300 deelnemers per etmaal gebleven maar maken de geconstateerde snelheidsovertredingen dat verweerder- in ieder geval bij de huidige inrichting van het pad – de verkeersveiligheid van de deelnemers onvoldoende kan verzekeren (artikel 2 Wegenverkeerswet 1994).

Om die reden herroept verweerder hierbij het verkeersbesluit van 2 juli 2020 met
kenmerk 20/0008568 – AS20/05856. Aangezien verweerder aan de beslissing op
bezwaar uitvoering heeft gegeven welke tot voormelde herroeping aanleiding heeft
gegeven, meent verweerder dat daarmee aan de situatie recht is gedaan. Verweerder
zal aan de Fietsersbond Rotterdam het griffierecht vergoeden.

Verweerder verzond deze brief per gelijke post aan de Fietsersbond Rotterdam.

Hoogachtend