Jaarverslag 2018

De Fietsersbond Rotterdam+Regio heeft zich in 2018 met verschillende zaken bezig gehouden en kritisch gekeken naar de plannen van de gemeente Rotterdam en de omliggende gemeenten. Hieronder een impressie.

Waar hield de Fietsersbond Rotterdam+Regio zich in 2018 mee bezig?

Jaarverslag 2018

Betrokkenheid bij herinrichtingsplannen
In 2018 zijn we betrokken geweest bij de herinrichtingsplannen van de gemeente, o.a. bij:

 • de plannen m.b.t. de herinrichting van de Nieuwe Binnenweg. Er zijn verschillende opties  waarbij de dominantie van de auto wordt verminderd ten voordele van voetgangers en fietsers. De uitvoering van de plannen is begin 2018 doorgeschoven naar het volgende college van B&W.
 • Ook de herinrichting van de Coolsingel heeft onze aandacht.  Omdat dit gepaard gaat met veel opbrekingen en omleidingen heeft de gemeente Rit010 bedacht als alternatief voor de route over de Coolsingel; wij vinden dat daarnaast ook aandacht moet zijn en blijven voor de Oost-variant (d.w.z. vanaf de Erasmusbrug via de Wijnhaven, Glashaven, oversteken Blaak, langs McDonald’s,  achterzijde Timmerhuis, naar Noord)
 • Verder zijn er plannen om van het fietspad aan de Oostzijde van de Willemsbrug een tweedrichtingenfietspad te maken. Gezien de hoge snelheden die hier worden bereikt in de afdaling heeft de Fietsersbond Rotterdam geadviseerd om dit niet te doen, tenzij het fietspad sterk wordt verbreed.

Soms is het lastig om tijdig tekeningen van herinrichting van straten en wijken te krijgen.  Zoals bij de kruising van de Uitweg-Kleiweg. De breedtes van fietspaden en fietsstroken daar komen niet overeen met de CROW-richtlijnen; ze zijn te smal. Ook komen er geen aparte opstelruimtes voor auto’s bij de verkeerslichten. Wel  zullen andere punten van de Fietsersbond meegenomen worden. Voorstel van de Fietsersbond: zodra de gemeente plannen heeft m.b.t. de (her)inrichting van straten deze openbaar maken (op de website van de gemeente), zodat wij onze belangenbehartiging voor fietsers kunnen uitoefenen.

Om het belang van een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur conform geldende wegenbouwdetails te benadrukken, hebben we tweemaandelijks overleg met ambtenaren van de gemeente Rotterdam.

Politiek en gemeente.
Met de komst van het nieuwe college van B&W hebben we mogelijk meer inbreng in het fietsbeleid van de gemeente Rotterdam, gelet op de voornemens van de verschillende partijen om meer te doen aan verbetering van de luchtkwaliteit, duurzame mobiliteit en gezondheidsverbetering.  Er blijkt echter een verschil te zijn tussen wat de politiek beslist (met betrekking tot het fietsbeleid) en de manier waarop ambtenaren dit uitvoeren. (Voorbeeld: blokmarkeringen, die aan de binnenzijden van fietspaden zijn aangebracht). De vraag is, hoe kunnen we meer in contact komen met B&W en eraan bijdragen dat ambtenaren uitvoeren wat politiek besloten wordt. N.a.v. het aantal (fiets)doden in het verkeer heeft de minister alle gemeenten opgedragen een “Fietsveiligheidsplan” te maken. Rotterdam heeft dat nog niet gedaan. Wel zijn er ontwerprichtlijnen. Met een werkgroep  en inspraakprocedures in de gemeenteraad willen we voortdurend de vinger aan de pols houden en de gemeente toetsen op de uitvoering van het beleid.

Fietsen in de regio: Hoekse Waard, BAR-gemeenten en snelfietsroutes

 • Hoekse Waard; vanuit de provincie en de 5 gemeenten in de Hoekse Waard (die vanaf 01-01-2019 één gemeente vormen) zijn er plannen om het fietsen meer te bevorderen en het fietsnetwerk uit te bouwen. Er is een projectgroep opgezet en leden van het bestuur van de Fietsersbond Rotterdam+Regio hebben deelgenomen aan de eerste voorbereidende vergaderingen. Na een oproep via de mail is dit overgenomen door onze nieuwe contactpersoon voor Hoekse Waard. Bij het maken en uitvoeren van de plannen wordt ook rekening gehouden met de ontsluiting van de Hoekse Waard en de toekomstige renovatie van de Heinoordtunnel.
 • BAR-gemeenten; enkele bestuurleden zijn naar bijeenkomsten m.b.t. het collegeprogramma in Barendrecht geweest. Hieruit zijn gesprekken voortgekomen met wethouders van de BAR-gemeenten over de aanleg van fietspaden (SFR, e.a.) en zal er in 2019 een schouw komen van diverse knelpunten in het fietsnetwerk van Barendrecht, Ridderkerk en Albrandstwaard.
 • Snelfietsroutes (SFR’s).Er heeft nadere samenwerking plaatsgevonden tussen de Fietsersbondafdelingen Rotterdam, Den Haag en Delft, de MRDH (Metropool Rotterdam-Den Haag), MetroCOV en de provincie Zuid Holland m.b.t. de snelfietsroute tussen Den Haag en Rotterdam.
  Wat betreft de snelfietsroute Gouda-Rotterdam: het traject ligt grotendeels vast. Er is een maatregelenlijst gemaakt, maar die is nog niet helemaal klaar. De financiering verloopt goed, maar is ook nog niet helemaal rond. De betrokken gemeentes zullen in de loop van 2018 een bijeenkomst organiseren, zodra de plannen en financiering helemaal rond zijn.
  Ook de SFR16 vanaf Dordrecht via Zwijndrecht en Barendrecht naar Rotterdam vordert gestaag, evenals de Oost-West SFR15 op het eiland IJsselmonde.

Fietsparkeren in de binnenstad en daarbuiten.
Fietsparkeren voor bezoeker; de Fietsersbond vraagt zich af of er een norm is voor binnenstad? De norm zou volgens ons moeten zijn: twee fietsnietjes per autoparkeerplaats. Het onderwerp is door ons besproken met de fietscoördinator van de gemeente. Onze ervaring op Zuid is, dat daar, notabene op de fietsstraten zoals de Brielselaan en Molenvliet, massa’s auto’s geparkeerd staan, maar géén fietsnietjes of parkeerstandaard voor fietsen aanwezig zijn.

Jaarlijkse fietsverlichtingsactie.
Ieder jaar organiseert de Fietsersbond de actie “Laat je zien”. Voor de winter begint, wordt iedereen er op gewezen, dat je met goede fietsverlichting ook in de donkere dagen door andere verkeersdeelnemers wordt gezien. Zo voorkomen we misschien verkeersdoden en –gewonden. Dit jaar waren er fietsverlichtingsacties in Rotterdam (27-10-2018) en in Barendrecht (03-11-2018). Doel was om te zorgen dat veel fietsers goed verlicht zijn, door fietsverlichting te controleren en te repareren; tevens wilden we informatie verstrekken over verlichting op de fiets en over de Fietsersbond; tevens was het doel nieuwe leden te werven.

Fietsen in Rotterdam-Zuid
De Fietsersbond Rotterdam+Regio wil samen met o.a. DeltaCyclingtours het fietsen op Zuid meer promoten en zorgen voor ontsluiting van Katendrecht. We willen dit gebied fietsvriendelijker maken, door op verschillende wegen op de Kaap, zoals op de Brede Hilledijk, er voor te zorgen dat het verkeer langzamer rijdt (Motto: 30 is het nieuwe 50)

Op 31 mei 2018 werd door Fiskfree een “fiets-naar-je-werk-dag” georganiseerd. In het kader van deze dag is in samenwerking met DeltaCyclingTours en de firma Cargill een actie op touw gezet om medewerkers van Cargill op de fiets naar het werk te laten komen en om fietsen op Katendrecht in zijn algemeenheid te bevorderen; daartoe zijn knelpunten in de routes voor fietsers geïnventariseerd. Daarnaast zijn  bij supermarkt Jumbo en bij de veerpont bij het SS Rotterdam nog fietsers/bewoners bevraagd. Zij gaven aan de rotonde bij de Tolhuislaan onduidelijk –en dus onveilig- te vinden  voor fietsers (en vrachtwagens van bijv. Cargill). Bij de SS Rotterdam is onduidelijk waar nu precies het fietspad is. De ingang van Katendrecht is rommelig en gevaarlijk voor fietsers, mede door bouw-activiteiten aldaar. Deze punten werden door ons meegenomen in het overleg met de gemeente.

Fietscafés
Het afgelopen jaar zijn er 3 fietscafés geweest, die (mede) door ons georganiseerd zijn:

 • op 20 maart 2018 was er een bijeenkomst vanuit het landelijk bureau van de Fietsersbond, waar o.a. de film Why we cycle werd vertoond en werd besproken.
 • 13 juni 2018 heeft er een bijeenkomst met TestKees (Kees Bakker) plaatsgevonden, waarin hij iets vertelde over waar je op moet letten bij de aanschaf en het onderhoud van een -tweedehands- fiets.
 • op 21 november 2018 was het alweer het 4e fietscafé, met als onderwerpen “Platzak door Californië” van Martine Verweij en daarna de algemene ledenvergadering.

Alle bijeenkomsten vonden plaats in de Nieuwe Banier te Rotterdam.

De interne organisatie; we willen een slagvaardig bestuur voor onze afdeling zijn.
Bij de ledenvergadering van 21 november 2018 werd Leon Erkelens voorgedragen en benoemd als de nieuwe voorzitter. Leon volgt Jan Laverman op, die door drukte rond de verbouwing van zijn huis, al eerder aangegeven had wel in het bestuur een rol te willen vervullen, maar niet meer als voorzitter. Leon wil de rol van voorzitter overnemen voor een periode van 2 à 3 jaar. Ook de andere bestuursleden, m.n. voor de penningmeester en de secretaris van de afdeling werden bij de ledenvergadering formeel benoemd. De nieuwe voorzitter wil graag met een niet te grote groep bestuursleden vergaderen, om slagvaardiger te zijn. Daarnaast zullen er bestuursleden zijn die wat meer op de achtergrond zaken volgen en/of leden die trekker zijn in een commissie of werkgroep.

Digitale Fietserskrant of toch een papieren versie? Wie schrijft stukjes? Wie redactie?
Het was de bedoeling dit jaar twee keer een Fietserskrant uit te brengen. Door middel van deze (papieren) krant willen we alle leden van de regio bereiken en informeren over de Fietsersbond Rotterdam+Regio. Tot op heden is dat streven niet erg gelukt door een steeds wisselende redactie. We willen een redactie van ongeveer 5 personen en daarnaast een club mensen die periodiek een stukje voor de krant schrijft.  De voorzitter heeft verschillende mensen daarvoor telefonisch benaderd, helaas zonder voldoende resultaat (Er hebben zich 2 mensen aangemeld voor de redactie). In de tussentijd heeft de communicatie naar de leden plaatsgevonden via Facebook, Nextdoor, Twitter en e-mails. Bij dit laatste medium bleek dat van 1/3 van de leden geen mailadres bekend was; via brieven werd dit hiaat zoveel mogelijk aangepakt, waarbij tevens de vraag aan de leden om hun e-mailadres door te geven.

Dit zijn enkele punten, waar de Fietsersbond Rotterdam+Regio zich mee bezig heeft gehouden in 2018. Ook in de komende jaren hopen we weer veel te kunnen bereiken voor onze leden. Maar dat vergt veel werk en inzet van vrijwilligers; daarom, schroom niet om onze gelederen aan te vullen en meld je aan voor één van de werkzaamheden en taken.