Jaarverslag 2020

Voor 2020 hadden we ons als doel gesteld:

  1. Concrete verbeteringen in de infrastructuur
  2. Meer fietsgebruik, meer ruimte voor de fiets
  3. Meer gezondheid + veiligheid
  4. Trotse leden van de Fietsersbond

In 2020 hebben we ons op al die terreinen bezig gehouden en ons best gedaan om die doelstellingen te realiseren. Dat vanaf maart de coronacrisis uitbrak heeft enerzijds een positieve uitwerking gehad, maar anderzijds ook belemmeringen opgeleverd. Gelukkig konden we soms meeliften op winden die er vanuit de omgeving waaien.

CONCRETE VERBETERINGEN IN DE INFRASTRUCTUUR

Fietsroutenetwerk Rotterdam

In kaart brengen van het fietsroutenetwerk van o.a. Rotterdam
Verbeteringen aan de (fiets)infrastructuur beginnen vaak bij het vaststellen van het fietsroutenetwerk en het benoemen van hiaten en structurele problemen hierin. Een werkgroep van de Fietsersbond Rotterdam+Regio heeft hard gewerkt aan het in kaart brengen van het fietsroutenetwerk van Rotterdam. Tevens zijn de Rotterdamse oeververbindingen in kaart gebracht. Naast het beschrijven van de huidige situatie, zijn ook belangrijke wensen ingevuld op de kaart. Deze kaart en bestaande knelpunten zijn ingebracht in het 2-maandelijkse overleg met ambtenaren van de gemeente Rotterdam. Ook in Barendrecht heeft een dergelijke exercitie plaatsgevonden en is er regelmatig overleg met wethouder en ambtenaren. 

Oeververbindingen: aandacht voor (renovatie) bruggen en veren

  • Pontje over de Nieuwe Maas (tijdelijke) i.v.m. herstelwerkzaamheden Maastunnel
  • Van Brienenoordbrug: aan de westelijke brugzijde komt een nieuwe brug, de oostelijke zijde wordt door RWS (Rijkswaterstaat) gerenoveerd. Ook zijn er plannen rondom het Rivium. De Fietsersbond is gevraagd mee te denken.
  • Spijkenisserbrug; ook daar zijn renovatiewerkzaamheden geweest en hebben we bijgedragen aan het informeren van fietsers en het gebruik van een tijdelijk veer.
  • Algrabrug, bij Krimpen a/d IJssel (waar een deel van het 2-richtingenfietspad naar de Algrabrug/Nieuwe Tiendweg wordt opgeheven).
  • Extra fietsbrug over de Rotte: tussen de Strekkade en Nieuw-Terbregge
  • Veerpont Heijplaat v.v.. Er komt een accuboot, naar het Marconiplein. Dit is een voetveer, waar geen fietsen mee overgezet kunnen worden. Dit is voor ons niet acceptabel, ondanks dat er deelfietsen beschikbaar vanaf het Marconiplein.

Overleg met gemeente
Vanaf maart is de gemeentelijke nota RMA (Rotterdamse MobiliteitsAanpak) een belangrijk item geweest in het overleg met ambtenaren van de gemeente. Vanuit de Fietsersbond is deze nota goed bestudeerd en zijn knelpunten voor fietsers e.a. zaken ter sprake gebracht in het overleg. Verder hebben we meegedacht in de plannen met de Groene Hilledijk op Zuid. Over het beleid m.b.t. speedpedelecs en scooters (de Amsterdamse aanpak) is gesproken, maar in de Rotterdamse politiek is daar nog weinig draagvlak voor.

30-km-zone’s (Project Geef de straat terug)
Ondanks dat de 2e kamer wegen in de bebouwde kom (in de buurt van scholen) graag als 30-km-zone’s wil zien, is toch niet overal 30km/u binnen de bebouwde kom van de stad dit uitgangspunt overgenomen (De motie die hiertoe is ingediend in de Rotterdamse Raad heeft het pas na een dodelijk ongeluk gehaald); wel is het mogelijk voor de gemeente om bepaalde wegen te benoemen als 30-km-zone. Andere gemeenten in de regio zullen waarschijnlijk het beleid van Rotterdam volgen.

MEER FIETSGEBRUIK, MEER RUIMTE VOOR DE FIETS

Fietsoaches 010 opleidingsdag

Fietsschool010
Uit onderzoek blijkt dat veel mensen in Rotterdam niet kunnen of durven fietsen. Analyse van onze website laat zien dat er veel belangstelling is voor fietslessen. Omdat er weinig instellingen in Rotterdam zijn die fietslessen geven en de Fietsschool van de Fietsersbond in Rotterdam weinig fietsdocenten had, is door ons een oproep gedaan om fietsdocent te worden. Beer Pijpker, bestuurslid van de Fietsersbond Rotterdam+Regio en gecertificeerd fietsdocent, heeft de opleiding van een groep fietscoaches verzorgd. In 2020 hebben zo 47 mensen leren fietsen en/of hun angst om op de fiets te stappen overwonnen. Om Fietsschool010 meer te verankeren in Rotterdam is er contact met het landelijke bureau van de Fietsersbond voor de organisatie, met Fietsalliantie partners zoals Sezer en BMX Fietsschool voor samenwerking en de  gemeente Rotterdam voor mogelijke ondersteuning.

De snelfietsroutes (of doorfietsroutes)
Om meer mensen op de fiets te krijgen en automobilisten uit de auto zijn snel- of doorfietsroutes belangrijk. Door ruimere fietspaden met minder ongelijkvloerse kruisingen en verkeerslichten kunnen fietsers flink doortrappen en is het bijvoorbeeld
voor forenzen aantrekkelijk om de woon-werkafstand met de fiets te overbruggen in plaats van met de auto. Door de MRDH en de provincie Zuid-Holland wordt de aanleg van deze SFR”s (Snelfietsroutes) flink gestimuleerd. Het is mooi dat wij daar als Fietsersbond in mee kunnen denken. M.n. voor de route Gouda-Rotterdam zijn grote stappen gezet in 2020. Soms ondervindt men wat weerstand vanuit bewonersgroepen, zoals bij de SFR Rotterdam-Gouda, die vrezen voor grote groepen fietsers (scholieren?) door hun gemeente. Er wordt dan gezocht naar oplossingen om het voor iedereen acceptabel te houden.

Fietsparkeren
Willen we meer fietsgebruik, dan zal er aandacht moeten zijn voor het stallen van de fiets en voor fietsparkeren. Daarbij moet er oog zijn voor het voorkomen van fietsdiefstal. Uit observaties van de Fietsersbond blijkt dat veel fietsenstallingen in Rotterdam vol zitten, ook door het achterlaten van zgn. zwerffietsen. Van tijd tot tijd haalt de gemeente dergelijke fietsen weg. De Fietsersbond wil dat zwerffietsen niet te lang een stallingsplek innemen. Met de fietscoördinator van de gemeente Rotterdam, Bart Christiaans, is afgesproken om de maximale stallingsperiode op van het Centraal station of vergelijkbare locaties op 2 weken te zetten. Belangrijk daarbij is ook de bekendmaking van deze maatregel aan fietsers. Dat gaan wij in de gaten houden. Verder moet er voldoende parkeergelegenheid zijn/komen voor buurtbewoners. Bij Rotterdam CS heeft  aan de Spoorsingel/Provenierssingel renovatie van de parkeer-stalling plaatsgevonden en zijn veel nieuwe fietsparkeerplekken gerealiseerd. Ook op andere plekken in de stad, zoals bij de Weena en de Hoogstraat zijn er fietsparkeerplekken bijgekomen. Bij bewaakte NS-stallingen kan men de fiets (vaak) 24 uur gratis stallen.

MEER GEZONDHEID + VEILIGHEID

Het doel “Meer gezondheid” hebben we met “Meer veiligheid, m.n. naar specifieke doelgroepen (ouderen, jongeren, kwetsbare groepen)” aangevuld. In 2020 hebben we met het oog op dit doel inbreng gehad in de Coalitie Gezond Verkeer.

 Corona-maatregelen
2020 zal de geschiedenis in gaan als het jaar waarin in Europa het Coronavirus de gezondheid van veel mensen bedreigde. Ook in Nederland was sprake van een Coronacrisis en waren er veel beperkende maatregelen. Gelukkig is de vrijheid van fietsen niet in gedrang gekomen, maar we hebben wel rekening moeten houden met speciale maatregelen, zoals de 1,5-meter afstand.

De gemeente Rotterdam heeft daarop verkeerslichten (VRI’s) voor fietsers dusdanig afgesteld, dat fietsers bij de opstelruimtes niet te dicht op elkaar hoeven te staan. In een deel van het centrum van Rotterdam werd in augustus het dragen van een mondkapje verplicht. Later in het jaar werd deze verplichting ook doorgevoerd naar openbare ruimten, zoals in de voetgangers- en fietsbuis van de Maastunnel. Veel mensen hebben ervaren dat fietsen gezond is; de verkoop van fietsen (E-bikes) is sterk toegenomen in dit jaar. En, een fietsvakantie in eigen land bleef mogelijk!

 De schoolstraat
Pilot Schoolstraat: we hebben een mail gekregen vanuit het landelijk bureau, waarin aangegeven wordt dat vanuit het bureau en met onze medewerking een project gestart wordt over de bereikbaarheid van basisscholen voor ouders en kinderen. Er is een school in Rotterdam Zuid bereid gevonden hieraan deel te nemen.

 Perikelen rond Kooijwalweg, provinciaal fietspad Barendrecht, Havenspoorpad
We hebben een bericht ontvangen van de gemeente Rotterdam over het voornemen met betrekking tot het J.P. de Waardpad en de Kooijwalweg: het fietspad daar komt in de voorrang; dat is goed nieuws voor de fietsers.

Er zijn klachten over de verlichting van het provinciaal fietspad vanaf de Kooijwalweg richting Barendrecht. We hebben daarover contact opgenomen met de wegbeheerder, het Waterschap. Na een tijdelijke oplossing zijn in november 2020 de lantarenpalen vervangen en zijn er LED-lampen aangebracht.

Eind 2020 is er een verkeersbesluit gepubliceerd om brommers op Havenspoorpad toe te laten. Dit is nu een fietspad dat een recreatieve functie heeft en ook veelvuldig gebruikt wordt door voetgangers. De Fietsersbond heeft hiertegen een bezwaarschrift ingediend en dit toegelicht bij de Algemene Bezwaarcommissie (ABC). Deze heeft weliswaar zeer veel begrip voor ons bezwaar getoond, maar desondanks toch het advies uitgebracht om brommers op Havenspoorpad toe te laten. Wel zal het verkeersbesluit na een halfjaar geëvalueerd worden. Als het effect (onveiligheid; stank- en lawaaioverlast) niet optreedt, zal het besluit doorgaan. De Fietsersbond gaat in beroep tegen dit besluit. Wordt vervolgd (in 2021).

Fietsverlichtingsactie Ridderkerk 03-10-2020

Jaarlijkse fietsverlichtingsacties
Wanneer in het najaar de dagen korter worden, is het in het kader van de veiligheid dat fietsers goede fietsverlichting hebben op hun fiets. Vrijwilligers van de Fietsersbond controleren op afgesproken dagen in oktober fietsen en repareren of vervangen gratis de fietsverlichting. Deze fietsverlichtingsacties waren dit jaar gepland op 3 oktober in Ridderkerk, 17 oktober in Barendrecht en 31 oktober in Rotterdam. Door de strengere maatregelen i.v,m, corona kon alleen de actie in Ridderkerk doorgaan. Via de media hebben we tips gegeven om zelf de fietsverlichting te checken en te repareren.

TROTSE LEDEN VAN DE FIETSERSBOND

Fietscafé en ledenvergadering
We hadden de ALV vroeg in het jaar willen houden; bijv. in maart. Door de uitbraak van de corona-pandemie en de maatregelen van de overheid was het niet mogelijk deze bijeenkomst fysiek in een buurtcentrum door te laten gaan. Daarom werd deze uitgesteld naar 24 september 2020 en werd afgesproken de bijeenkomst digitaal – via Zoom- te houden. Als thema voor het Fietscafé werd gekozen voor: Op de Fiets naar het Werk, een presentatie door Frans Heus (actief lid en vrijwilliger FB Rotterdam).

Redactie Nieuwsbrief, Fietserskrant, Website
Vanaf eind 2019 is er een (nieuwe) redactie voor het weer uitbrengen van de Fietserskrant (laatste editie: voorjaar 2016) of Nieuwsbrief, om zo leden (en niet-leden) te informeren over wat we doen en te betrekken bij onze werkzaamheden. De redactie heeft zich georiënteerd op haar taak; hoe gaan we het doen, wie doet wat en wanneer? Om een goede -digitale- krant of Nieuwsbrief te kunnen maken is de informatie op website bekeken en is de site op een aantal punten verbeterd. De redactie zal alle contactpersonen van Rotterdam+Regio vragen een artikeltje aan te leveren over specifieke situaties met betrekking tot de fiets in het betreffende gebied/regio zodat ook de regio meer aan bod komt.

Fietsverlichtingsactie 2020 (alt)

Fietsalliantie: samenwerking met anderen
Sinds dit jaar is er de Fietsalliantie met als titel “Op dié fiets”; dit is een initiatief vanuit de gemeente. De Fietsersbond Rotterdam heeft zich met genoegen hierbij aangesloten, met Jorn van Wernerhoven als voorzitter van de bijeenkomsten. Resultaat was een alternatieve fietsverlichtingsactie waarbij door gemeenteambtenaren en vrijwilligers van de Fietsersbond tags van de ANWB werden geplaatst op diverse fietspaden met de tekst “Zet je licht aan!”. Ook is er gesproken over de actie om “Ieder kind een fiets” te geven.

Meer vrijwilligers
Hoewel het ledental -zowel landelijk als lokaal- iets afneemt, hebben we in het afgelopen jaar veel nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Daar zijn we blij mee.

pdf ⋅ 177 KB

Jaarverslag Fietsersbond Rotterdam 2020

Download