Jaarverslag 2016

Waar hield de Fietsersbond Rotterdam+Regio zich in 2016 mee bezig?

Met slechts een beperkte groep vrijwilligers hebben we naar onze eigen overtuiging best wel het een en ander kunnen bewerkstelligen in Rotterdam, maar ook in de gemeenten om Rotterdam heen. Eerlijk gezegd, we hadden ook wel een beetje de wind mee. De gemeenten krijgen steeds meer oog voor fietsbelangen, duurzame mobiliteit en een gezonde luchtkwaliteit. Maar we zijn er nog lange niet; zoals de gemeente Rotterdam zelf zegt moeten we de komende jaren: In de versnelling!

Jaarverslag over  2016

Inbreng Fietsersbond bij herinrichting van een aantal straten, buurten, wijken.
Onder andere de Lusthofstraat, Schiedamseweg, Zwartjansstraat, Goudse Rijweg.

Fiets veilig stallen in Rotterdam, onder andere bij het Centraal Station.
Ook is er is een RET-onderzoek geweest naar het stallen van fietsen bij haltes van tram en bus. De Fietsersbond heeft nogmaals naar dit onderzoek gevraagd; het punt is opgevoerd als agendapunt bij het overleg met de gemeente. Tevens hebben we meegekeken naar de regelingen met betrekking tot “buurtfietsenstallingen” en parkeerplekken voor fietsers.

De Fietsersbond en het (fiets)verkeersplan van de gemeente Rotterdam.
De Fietsersbond is van mening dat het verkeersplan van de gemeente Rotterdam anders is dan anders. Qua timing is er een perspectief gekozen dat wat verder weg ligt. Men wil auto’s in de toekomst zoveel mogelijk uit de binnenstad weren, onder andere door rondom de binnenstad een soort “tussenring” te realiseren. Deze ring doorkruist de bestaande noord-zuid en oost-west fietsroutes. Rotterdam wil met haar beleid graag fietsstad van het jaar (2018) worden. De Fietsersbond kan om informatie over de plannen en uitvoering van het beleid goed gebruik maken van  Fietsfan010

Meer experimenten van de gemeente om het fietsen te bevorderen.
Enkele experimenten om het fietsen aangenamer te maken zijn: proef met LED-verlichting op het Havenspoorfietspad Rotterdam Zuid, aanpassen wegen van en naar Delfshaven, het aanleggen van asfaltfietsstroken, fietsstraten, brede fietspaden, snelle Noord-Zuid verbindingen voor fietsers.

De fietsersbond denkt mee over knelpunten in en rondom de stad.
Zo hebben we bijvoorbeeld in juli een voorontwerp/inrichtingsplan voor het Blaakplateau ter beoordeling voorgelegd gekregen. Naar aanleiding daarvan hebben we onder andere shared spaces voor voetgangers+fietsers voorgesteld. Ook in bijeenkomsten van de  provincie over de regionale snelfietsroutes hebben we een bijdrage geleverd.

De Fietsersbond en de politiek.
De Fietsersbond heeft ook met verschillende politieke partijen uit Rotterdam en de Regio contact gehad over moties die met de belangen van fietsers te maken hadden (bijvoorbeeld van Groen Links, motie over het Kruisplein) en met wethouders van verschillende politieke kleur en met diverse portefeuilles.  Bestuursleden zijn naar bewonersinformatieavonden geweest en hebben contacten en overleg met ambtenaren.

Samenwerking met andere organisaties.
Net als de Fietsersbond maakt Milieudefensie zich zorgen om de gezondheid van fietsers in verband met fijnstof in de lucht in de grote steden. Milieudefensie wil graag met de Fietsersbond onderzoeken wat we hier aan kunnen doen. Daarom zijn er bijeenkomsten georganiseerd en  is er een gezamenlijke aanpak afgesproken m.b.t. de problematiek in de grote steden. Via acties zullen we aandacht vragen voor deze problemen en zullen we proberen het beleid van gemeenten positief te beïnvloeden als het gaat om gezond en duurzaam fietsen door de Randstad.

Aandacht in de media; contact met het (fiets)publiek.
De Fietsersbond heeft een goede inbreng gehad in verschillende krantenartikelen. We zien dat er al veel verbeteringen zijn aangebracht (zoals het gunstig afstellen van stoplichten en het verwijderen van obstakels), maar er zijn nog veel dingen te doen voor fietsers. We proberen via de media publiciteit te bewerkstelligen.

De Fietsersbond moet zich soms in rare bochten wringen.
Bijvoorbeeld in het Merwe-Vierhavengebied is er onduidelijkheid over de route die fietsers moeten volgen (van Marconniplein naar Schiedam). Er zijn rare bochten en obstakels in de weg. Volgens ons zou het ook goed zijn om na te gaan of er fietsstroken aangebracht kunnen worden in de Benjamin Rooseveltstraat. En bij het voetpad tussen de beide parken Museumpark en het Park bij de Euromast zouden we graag zien dat fietsers hier mogen

Zoektocht Fietsersbond Rotterdam naar nieuwe voorzitter en (actieve) leden.
Formeel is de voorzitter van het bestuur van de Fietsersbond Rotterdam en Regio per 1 september j.l. gestopt. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter en trekker van de afdeling is echter langer gaande. Verder zouden we graag nieuwe leden erbij hebben en actieve leden uit de onderafdelingen meer betrekken bij het beleid van de afdeling. Met behulp van de vrijwilligersondersteuning van de landelijke Fietsersbond) zijn we daarmee bezig. Ook in 2017 zullen we hier onze aandacht op richten, o.a. met een “fietscafé”.

Gemeente wil weten waar verbetering verkeersregelinstallaties mogelijk is.
De gemeente Rotterdam wil van de Fietsersbond weten, waar zich knelpunten bevinden met stoplichten. Er is een stukje in de media verschenen over de stand van zaken met  betrekking tot de Verkeersregel-installaties (VRI’s) in Rotterdam. De Fietsersbond heeft via Facebook en via direct-mailing aan alle leden in Rotterdam de vraag gesteld waar de problemen met VRI’s zich voordoen. Daarop zijn een twintigtal reacties gekomen.
In oktober is er een fietstocht geweest langs problematische kruispunten voor fietsers met een verkeerskundige van de gemeente Rotterdam.

Fietsverlichtingsactie
In het najaar, wanneer de dagen korter worden en de fietsverlichting ’s-avonds eerder aan moet, houdt de Fietsersbond Rotterdam haar jaarlijkse fietsverlichtingsactie.
Er werd een fietsverlichtingsactie georganiseerd in Barendrecht en enkele weken later op de Coolsingel. Op beide plaatsen was de belangstelling erg groot en ook de plaatselijke kranten besteedden uitgebreid aandacht aan de actie.

Dit zijn een aantal punten, waar de Fietsersbond Rotterdam en Regio zich mee bezig heeft gehouden in 2016. Ook in 2017 hopen we weer veel te kunnen bereiken voor onze leden. Maar dat vergt veel werk en inzet van vrijwilligers; daarom, schroom niet om onze gelederen aan te vullen en meld je aan voor één van de werkzaamheden en taken.