Jaarverslag 2017

Waar hield de Fietsersbond Rotterdam+Regio zich in 2017 mee bezig?
Gemeenten krijgen steeds meer oog voor fietsbelangen, duurzame mobiliteit en een gezonde luchtkwaliteit. Daar hebben we als Fietsersbond een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren door het beleid en de uitvoering kritisch te volgen, een positieve inbreng te hebben bij het helpen oplossen van knelpunten en nieuwe ideeën aan te dragen.

Jaarverslag over 2017

Inbreng Fietsersbond bij de herinrichting van een aantal straten, buurten en wijken:
O.a. de Schepenstraat/Schieweg/Walenburgerplein, M4H-gebied (MerweVierhaven; tussen Rotterdam en Schiedam), de Nieuwe Binnenweg, de Coolsingel, de fietspaden bij A16-Terbregseveld, diverse snelfietsroutes (snelle routes de stad uit en in, zoals de SFR Rotterdam Gouda). Hiervoor hebben we tweemaandelijks overleg met ambtenaren van de gemeente Rotterdam. Door dit overleg wordt steeds beter het belang van veilige en comfortabele fietsinfrastructuur vertaald naar wegenbouwdetails.

De Fietsersbond en de politiek
In 2017 is er in samenwerking met ROVER een verkiezingsdebat gehouden als vervolg op een debat in 2014. Vooruitlopend op verkiezingen van 2018 hebben we de politieke partijen in dit vervolgdebat in september vragen gesteld over wat zij hebben gedaan in de afgelopen collegeperiode ten aanzien van het fietsbeleid. Ook is hen gevraagd wat de plannen zijn voor de komende 4 jaar zijn. Resultaat van het debat was in ieder geval dat we als Fietsersbond een prima aanleiding hadden om een afspraak te maken om onze punten verder door te spreken met verschillende (toekomstige college)partijen. In veel verkiezingsprogramma’s zagen we de fiets meer terug dan voorheen.

Leden betrekken en nieuwe leden werven o.a. door het Fietscafé
Begin 2017 werd het idee geboren om in Rotterdam te starten met een Fietscafé, een periodieke avondbijeenkomst in een geschikte ruimte, om leden informatie te bieden over een interessant onderwerp en om nieuwe leden te werven. In het najaar van 2017 vond het 1e Rotterdamse Fietscafé plaats in Theater ’t Kapelletje met in het programma Henk van Dillen (uit Zwijndrecht), die vertelde over zijn wereldreis per fiets van Rotterdam naar Singapore en Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond, die haar visie gaf over de toekomst van het fietsen in Nederland. In 2018 zal het Fietscafé een vervolg krijgen.

Samenwerking met andere organisaties.
In samenwerking met Milieudefensie, Adem In Rotterdam en BOOG hebben we in het kader van Duurzaam door de Stad een fietsmob georganiseerd. Op 1 juli hielden we een grote fietstocht, waarbij zo’n 100 fietsers vanaf het BMX-crossterrein aan de G.J. de Jonghweg naar de binnenstad fietsten –over de s’Gravendijkwal, Weena, Coolsingel, Schiedamsedijk en Westzeedijk- en weer terug naar het BMX-terrein, waar na afloop van de manifestatie festiviteiten werden gehouden. De fietstocht resulteerde in een gesprek met de wethouder over de grieven van de deelnemers over de luchtkwaliteit en veiligheid van Rotterdam en de start van een maandelijks terugkerende Critical Mass Bike ride door Rotterdam (#CMBrRotterdam).

Gemeente wil verkeersregelinstallaties, fietsgoten en straatverlichting verbeteren.
Er was een vraag binnengekomen vanuit de gemeente om weer een aantal VRI’s (stoplichten) te “schouwen”. Samen met ambtenaren van de gemeente hebben we een rondgang per fiets gehouden langs stoplichten waar fietsers lang moesten wachten.
Ook hebben we deelgenomen aan een inventarisatie van het ontbreken van fietsgoten bij trappen bij ongelijkvloerse kruisingen, dijken en bruggen en aan een opsomming van donkere en voor fietsers onveilige plekken in de stad.

Ontwerprichtlijnen die gebruikt worden door de gemeente Rotterdam lopen in de nota Rotterdamse Stijl achter op CROW aanbevelingen voor wat betreft fietspadscheidingen (trottoirbanden) naast gras en voetpaden. Vanwege de hoge risico’s en kansen op eenzijdige ongevallen is het belangrijk dat deze worden aangepast. De Fietsersbond zal ook in het komende jaar de gemeente hierop blijven aanspreken.

De blik naar binnen gericht: intern onderzoek naar het functioneren van de afdeling.
Begeleid door het team vrijwilligers van het landelijk bureau van de Fietsersbond hebben we een intern onderzoek gehouden naar de organisatie van de afdeling, de rol van het afdelingsbestuur en de vraag hoe we (nieuwe) leden kunnen werven en betrekken.
De door onze actieve leden ingevulde enquête resulteerde in een aantal bruikbare adviezen. Onze missie en visie -een combinatie van “fietsen moet vooral ook leuk zijn” en “belangenbehartiging”- komt vrij naadloos overeen met de visie van de landelijke vereniging. Belangrijk advies vanuit het rapport is verder: blijf in contact met de leden, de gemeenten en de politiek. Verdere aanbevelingen o.a.: maak een jaarplan, bespreek met elkaar de prioriteiten en evalueer halfjaarlijks. Ga aan de slag met het werven van nieuwe vrijwilligers

Fietsverlichtingsactie
De jaarlijkse Fietsverlichtingsactie vond plaats op zaterdag 28-10-2017 op de Coolsingel, bij de Koopgoot en op 18-11-2017 in Barendrecht op de Middenbaan en ’t Vlak. Door ons was in aanloop naar de actie op de website aan leden gevraagd of zij hieraan mee wilden werken om fietslampjes te repareren of te vervangen, of om te flyeren. Beide fietsverlichtingsacties waren een succes. Er zijn veel lampjes en lichten gerepareerd of vervangen en folders uitgedeeld door onze vrijwilligers en medewerkers van Fietsfan010 en –in Barendrecht- door vrijwilligers van Buurtpreventie. Of het veel nieuwe leden heeft opgeleverd is onduidelijk.

De Fietsersbond in de regio
We hebben als Fietsersbond deelgenomen aan bijeenkomsten in Oud-Beijerland (over Duurzaamheid & Bereikbaarheid; o.a. bij tijdelijke sluiting voor autoverkeer van de Heinoordtunnel in 2021, de verdere ontwikkeling en voortgang van snelfietsroutes en het duidelijk in beeld krijgen van het fietsroutenetwerk in de Hoeksche Waard.

Onderzoek Fiets meenemen in de metro.
Door ons is een enquête gehouden over ervaringen om de fiets mee te nemen in de metro. Leefbaar Rotterdam heeft toegezegd met de uitkomsten van deze enquête in gesprek te gaan met de RET en zo verbeteringen m.b.t. het fietsbeleid van de RET in de metro te bewerkstelligen.. De enquête is door 93 mensen ingevuld.

Fietsparkeren voor bezoeker in o.a. Rotterdam Zuid
Je fiets veilig parkeren als bezoeker blijkt soms knap lastig, gezien de weinige “fietsnietjes” buiten het centrum van de stad. Er zou volgens ons een norm voor moeten komen voor alle wijken in de stad (bijvoorbeeld gerelateerd aan het aantal autoparkeerplaatsen). In het overleg met de gemeente is dit ter sprake gekomen. De bestaande norm die er is voor nieuwbouwwijken zou daar niet geschikt voor zijn. Men vindt het echter wel een goed idee en wil er in 2018 mee aan de slag om een dergelijke norm op te stellen.

Publiciteit
Via een digitale Nieuwsflits of een Fietserskrant die periodiek wordt uitgegeven willen we graag onze leden informeren over wat we doen en wat onze plannen zijn. In 2017 hebben we enkele keren een werkgroep Publiciteit (of Media) bijeen geroepen. Daarnaast hebben we ook korte tijd gebruik mogen maken van de diensten van een vrijwilliger als communicatiemedewerker. Via e-mailbrieven aan leden en via berichtgeving op de website van de Fietsersbond Rotterdam+Regio, op Twitter en op Facebook, hebben we leden weten te betrekken bij de informatievoorziening. Half mei is er een “noodkreet” verstuurd, om leden te werven voor het schrijven van stukken in de Fietserskrant. Dit heeft een aantal reacties opgeleverd in de vorm van artikelen. Deze zijn wel gepubliceerd in de digitale Nieuwsbrief, maar hebben dit jaar helaas niet geleid tot het uitbrengen van een Fietserskrant.

Dit zijn een aantal punten, waar de Fietsersbond Rotterdam+Regio zich mee bezig heeft gehouden in 2017. Ook in 2018 hopen we weer veel te kunnen bereiken voor onze leden. Maar dat vergt veel werk en inzet van vrijwilligers; daarom, schroom niet om onze gelederen aan te vullen en meld je aan voor één van de werkzaamheden en taken.