Jaarverslag 2022 Fietsersbond Rotterdam+Regio

Voor 2022 hadden we ons als doel gesteld:

 1. Concrete verbeteringen in de infrastructuur
 2. Meer fietsgebruik, meer ruimte voor de fiets
 3. Meer gezondheid + veiligheid
 4. Trotse leden van de Fietsersbond

In 2022 hebben we ons op al die terreinen bezig gehouden en ons best gedaan om die doelstellingen te realiseren. Gelukkig konden we meeliften op de vele positieve winden, die er vanuit de omgeving waaien. De auto is in Rotterdam lang niet meer de heilige koe die het in het verleden was; de fiets komt in het mobiliteitsbeleid naar voren als één van de belangrijkste vervoersmodaliteiten in de stad.

Succes acties ten aanzien van het Havenspoorpad
Begin van het jaar komt er een brief van de gemeente Rotterdam waarin deze aangeeft het verkeersbesluit om bromfietsen toe te laten op het Havenspoorpad terug te draaien. Dat betekent dat verkeersborden weer aangepast worden en dat het Havenspoorpad weer fietspad wordt.

Veerdiensten en oeververbindingen

 • Op de veerdiensten van de Watertaxi mogen in spits fietsen mee. Van Heijplaat naar Rotterdam is nu een accuboot ingezet, maar die is klein en er kunnen geen fietsen mee. In de spits (ook ’s-middags) heeft men een grotere boot, waardoor er wel fietsen in de spit meekunnen. Ook is het mogelijk bij de aanlegsteigers een huurfiets te nemen. Het abonnement hiervoor is wel duur.
 • De Fast Ferry van Hoek van Holland naar de Maasvlakte v.v. is voor recreanten vanaf april weer terug. Bestuursleden zijn naar een bijeenkomst hierover vanuit de gemeente geweest. Zij hebben voorgesteld om minimaal 1x per uur een veerpont te hebben van Hoek van Holland naar de 2e Maar dat bleek niet haalbaar. Voorstel van gemeente was om een langzame boot (=goedkoper) naar Futureland te laten varen. De boot doet er 2 uur heen en terug over.
 • In de Participatiegroep Oeververbindingen is onder andere gesproken over de werkzaamheden aan de Van Brienenoordbrug.
verkiezingsdebat 2022 (002)

Verkiezingsdebat Gemeenteraadsverkiezingen
Een kleine maand voor de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde de Fietsersbond Rotterdam een Verkiezingsdebat in het Schieblok. 9 politieke partijen namen deel aan deze bijeenkomst. Onder leiding van een ervaren gespreksleider werden de 10-punten van de Fietsersbond (vertaald naar de Rotterdamse situatie) bediscussieerd. Uit de voorgelegde stellingen kwam duidelijk in beeld hoe de verschillende partijen dachten over het fietsbeleid en welke concrete en stimulerende maatregelen ten aanzien van de fiets verwacht mogen worden van de partijen. Belangrijkste conclusie van het debat: iedereen is voor de fiets, maar sommigen meer dan anderen.

Fietscafé en Algemene Ledenvergadering 2022
Op donderdag 12 mei 2022 hield de Fietsersbond Rotterdam+Regio zijn jaarlijkse ledenvergadering, voorafgegaan door een themabijeenkomst c.q. Fietscafé. Deze keer ging het over veiligheid rondom de schoolomgeving. Geert Kloppenburg heeft in Haarlem een korte film gemaakt over schoolgaande fietsende kinderen, die een drukke en onveilige autoweg moeten oversteken. Hij is bezig met het maken van een soortgelijke film in Rotterdam, met gevaarlijke verkeerssituaties in Crooswijk en op de ’s-Gravendijkwal. De film maakte veel discussie los bij de deelnemers, over verkeersonveilige situaties bij scholen voor fietsende jongeren. De fietsburgemeester van Rotterdam, Arjen van der Veen, gaf aan dat bij de Jan Ligthartschool in de Nieuwstraat veel van deze situaties ontstaan in de ochtend, door ouders die met de auto hun kroost naar school brengen of automobilisten die in en uit de parkeergarages rijden.

Bij de algemene ledenvergadering (ALV) die volgde werd o.a. de begroting gepresenteerd  door de penningmeester, Jan Kors. We krijgen iets meer geld ter beschikking dan vorig jaar.  Verder zijn er vacatures voor voorzitter en voor secretaris. Frederik-Willem Metzelaar heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter en wordt met algemene stemmen herkozen. Voor de functie van secretaris is nog geen kandidaat. Leon Erkelens (scheidend voorzitter) en Frans Pijnenburg (secretaris) worden dank gezegd voor hun inzet.

 Nieuwe samenstelling bestuur
Voorzitter: Willem-Frederik Metzelaar. Er zijn vacatures voor de functie van secretaris en -vanaf eind augustus- voor de functie van penningmeester. Afgesproken werd dat vooralsnog door herverdeling van taken beide vacatures worden ingevuld. De voorzitter en de overige leden van het bestuur zullen in hun netwerk kijken of er kandidaten zijn. In oktober meldt Henk Brinks zich aan als kandidaat, hij is onze beoogde nieuwe penningmeester.

Over naar een wijkgerichte aanpak
Het voorstel is om over te gaan naar een wijkaanpak. Er zijn in Rotterdam 39 Wijkraden, die met een wijkplan moeten komen. Wij als Fietsersbond zullen het expertisegebied fietsmobiliteit voor onze rekening nemen en de inhoud voor de plannen aanleveren. Uitgangspunt daarbij is het 10-puntenplan van de landelijke Fietsersbond, aangepast aan de lokale situatie. Gedacht kan worden aan een overzicht van ongevallen en risico-situaties in de wijk, het filmen á la Geert Kloppenburg op plekken waar onveilige verkeerssituaties zich voordoen en waar verbeteringen nodig zijn, enzovoort.

Gebruik data om meer te weten te komen over ongevallen en fietsonveilige situaties
In het 3e kwartaal volgden de deelnemers aan de maandmeeting c.q. bestuursvergadering een presentatie van Martijn van de Boor van het bedrijf DOKdata. Met behulp van een app die gemeenten gebruiken, worden gegevens verzameld. Doel is om de (on)veiligheid in het verkeer te visualiseren. Er wordt gebruik gemaakt van indicatoren, zoals onveilige plekken, (te) drukke fietspaden, snelheidsovertredingen, meldingen van burgers, enz.. Rotterdam is één van de deelnemende gemeenten. De gemeente Rotterdam staat niet onwelwillend tegenover het gebruik van de gegevens door ons. Als tegenprestatie zullen vrijwilligers van de Fietsersbond onveilige plekken in het Rotterdamse fietsnetwerk kunnen aanwijzen.

Zwerfietsen: actie op 12 juni 2022
In juni was er weer een actie in samenwerking met Zwerfie, waarbij onder leiding van Ivo Rodermans zwerfvuil werd opgeruimd langs de oevers van de Maas. Een groep van zo’n twintig fietsers nam deel aan deze tocht; er werd van tijd tot tijd stilgestaan voor uitleg.

Actie in samenwerking met de politie rond preventie fietsendiefstal
Om fietsendiefstal te voorkomen organiseerde de Rotterdamse politie acties in o.a. Alexanderpolder en Lageland. De Fietsersbond was daarbij aanwezig om folders uit te delen en kleine reparaties uit te voeren (aan de verlichting). Er wordt tegenwoordig bij dergelijke acties minder gegraveerd  dan voorheen, omdat moderne hybride fietsen vaak van aluminium zijn gemaakt en kwetsbaarder worden voor framebreuk door het graveren. Graveren van stalen fietsen gebeurde overigens nog wel. Tevens werd bij de actie in een databank nagegaan of de aangeboden fietsen al dan niet geregistreerd staan als afkomstig van diefstal of heling.

Fietsfestivals Voorne-Putten in samenwerking met SuitCase
Leden van de Fietsersbond Rotterdam+Regio waren aanwezig bij fietsfestivals op Voorne-Putten en wel op 9 juli in Nissewaard (Spijkenisse), op 4 augustus in Oostvoorne en op 20 en 21 augustus bij de Vestigingsdagen in Hellevoetsluis. Deze festivals werden in samenwerking met SuitCase georganiseerd. Vanuit Fietsschool010 werd een bijdrage geleverd, met gratis fietslessen voor jongeren en een check op veiligheid van de fiets. In Hellevoetsluis was er ook een fietsbank, een initiatief van één persoon, die fietsen uitleent/uitgeeft voor mensen die weinig te besteden hebben.

Fietslessen en Fietsschool010
Begin 2022 waren er 9 fietscoaches opgeleid en verbonden aan Fietsschool010. Belangrijk bij het geven van fietslessen is het punt, dat je fietsen ter beschikking moet hebben. Daarover is contact opgenomen met de gemeente Rotterdam, die toezeggingen deed over het aanleveren van geschikte fietsen. Lessen worden onder andere gegeven in het Zuiderpark en in Kralingen. Het is een combinatie van techniek en verkeersgedrag in 8 lessen.  Om nieuwe docenten op te leiden en bestaande docenten bij te scholen organiseerde Fietsschool010 op 18 juni een fietsdocentendag. Er is in Rotterdam echter behoefte aan een bredere aanpak en verdere professionalisering van de organisatie van de Fietsschool.

Verdere ontwikkeling/groei van Fietsschool010
Met betrekking tot Fietsschool010 zijn er gesprekken geweest met ERBS (Erasmus Research and Business Support). Doel is: het  verkennen van de mogelijkheden om er een organisatie van te maken die professioneler te werk gaat wat betreft marketing, secretariaat & administratie, docentenopleiding en beheer & onderhoud van het materieel. De voorzitter van Fietsersbond Rotterdam wil in alle 39 wijken – op termijn – een wijkfietsschool hebben. Er komt eveneens een stadsplatform waar een centrale inschrijving gaat plaatsvinden. Fietsschool010 krijgt van hieruit aanvragen voor fietslessen binnen. Voor de groei van de Fietsschool010 is geld nodig. Dat moet onder andere uit het bedrijfsleven komen. Er is in dit kader al gesproken met het Havenbedrijf (Port of Rotterdam). Uit interne berichten hebben we vernomen dat in Rhoon fietstrommels worden weggehaald; die willen we graag in het Zuiderpark hebben met een grote L (van Les) erop, om fietsen van de fietsschool onder te brengen. Voor verdere ontwikkeling van Fietsschool010 is er een businessplan gemaakt, waardoor een professionele organisatie kan worden uitgerold.

Communicatie met onze leden
Via de website en een aantal Nieuwsbrieven hebben we het afgelopen jaar gecommuniceerd met onze leden. Daarnaast was er voor leden de mogelijkheid om (online) de maandmeeting alias bestuursvergadering mee te maken. We hebben geen Fietserskrant uitgebracht; hopelijk in de toekomst misschien weer.

Betrokkenheid Fietsersbond bij verbetering van verschillende Rotterdamse wegen

 • In april vond een bijeenkomst plaats met betrekking tot de Stadsprojecten. Er is o.a. gesproken over de aanpassingen van plannen rond de herinrichting van het Hofplein, het park in de Maashaven en vooral het Schouwburgplein, waar voor de fiets ook veel gaat gebeuren. Het gaat dan om een fietsparkeergarage (de vraag: waar komt de ingang) en om de drukte/snelheid op het fietspad in relatie tot de verblijfskwaliteit op het plein.
 • Met de herinrichting van de Coolsingel en de mooie tweerichtingen “bike-lane” werd gevreesd, dat dit veel conflicterende situaties zou opleveren tussen fietsers en voetgangers. Mede daarom werden er bij de Bijenkorf en bij de tramhalte zebrapaden gelegd. We zien dat dit goed uitpakt: fietsers hebben in de gaten dat er zebra’s zijn gekomen en stoppen over het algemeen voor overstekende voetgangers en voetgangers op hun beurt kijken goed naar twee kanten voor ze oversteken. Er zijn geen meldingen van ernstige ongevallen bekend.
 • Claes de Vrieselaan: bewoners hebben bij de herinrichting van de straat een PvE opgesteld. Vanuit doorgaande fietsers bezien zitten er echter meerdere knelpunten in de herinrichting; zo is er bijvoorbeeld een eiland gelegd midden op de fietsstrook. Wij willen graag de hele opzet blijven monitoren. (Ook of de trambaan er blijft liggen en in welke hoedanigheid)
unknown
 • Walenburgerweg: op 24 oktober 2022 vond de opening plaats van de herinrichting van de Walenburgerweg tot 30 km/u-weg. Bewoners, de wijkraad en de Fietsersbond hadden hier al lang op aangedrongen. Het is de bedoeling van de gemeente, om 2023 in achttien straten in Rotterdam de maximum snelheid voor automobilisten van 50 km/u terug te brengen naar 30 km/u. In 2024 zal dat voor een nog groter gedeelte van de stad gaan gelden. Het college van B&W besloot in december 2021 de verkeersveiligheid te verbeteren door de snelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar 30 km/u.

 

Oeververbinding De Esch – IJsselmonde; inzet van wethouder Karremans.
Een brug is de huidige optie van de wethouder. Wij zouden liever een tunnel zien, maar volgens de wethouder wordt dat voor de stad te duur, omdat het Rijk maar 1 miljard wil bijdragen. De landelijke subsidie zou afhangen van de auto-mogelijkheden. Volgens ons is het echter nog geen gelopen race. Wij willen een autovrije oeververbinding. D66 is door ons benaderd om steun van deze partij te krijgen voor dat idee. De voorzitter meldt bij wethouder Karremans de autoloze variant.

 Nieuws vanuit de onderafdelingen

 • De gemeente Barendrecht is 9e geworden in de Fietsstadverkiezing 2022. Vanuit de Fietsersbond afdeling Barendrecht is veelvuldig de publiciteit gezocht en is bij de plaatselijke fietsverlichtingsactie aandacht besteed aan de enquête. In samenspraak met vrijwilligers van de Fietsersbond Barendrecht heeft het vorige college en relevante ambtenaren een goed fietsnetwerk weten neer te zetten, met hier en daar nog wat kleine knelpunten. Hopelijk kunnen we onder leiding van de nieuwe wethouder nog meer verbeteringen aanbrengen t.b.v. fietsers.
 • Leden vanuit Hoek van Holland hebben de (onder)afdeling Fietsersbond Hoek van Holland in leven geroepen. Ze hebben via een sponsor een budget gekregen om flyers te verspreiden. Ze willen graag iets doen met betrekking tot het fietsen in de omgeving van Hoek van Holland en de komst van de Tour de France naar Nederland in 2023 of 2024. De Fietsersbond Rotterdam heeft aangegeven dat Hoek van Holland op het niveau van wijkraad met ons verbonden is.
 • Door een lid in Spijkenisse is aandacht gevraagd voor het voetgangers-/fietsgebied bij winkelcentrum Akkerhof. De nieuwe bestrating daar is niet erg uitnodigend voor fietsers. Ook is er een verhoogde stoeprand, wat kan leiden tot valpartijen en schade aan de fiets. Eén van de bestuursleden heeft deze situatie bekeken en contact gehad met de gemeente Nissewaard.
 • Fietsersbond Rotterdam+Regio is het niet eens met de mogelijke openstelling van de Spuidijk in de Hoeksche Waard door het Waterschap. Tot nu toe was de weg alleen toegankelijk voor (brom)fietsen en plaatselijk vervoer. Door ons is een rechtzaak aangespannen in deze kwestie.

2-maandelijks overleg met de  gemeente Rotterdam
Het 2-maandelijks overleg met de  gemeente Rotterdam startte in oktober 1970. De deelnemende ambtenaren waren vooral van de Werkgroep Verkeer. Sindsdien hebben vertegenwoordigers van de Fietsersbond Rotterdam periodiek overleg met ambtenaren van de gemeente over het fietsbeleid en het fietsvriendelijker maken van de stad. Het gaat onder andere over aanpassingen in de infrastructuur, het wegnemen van overbodige obstakels en het verbeteren van het regelsysteem van verkeerslichten (VRI’s). Zo is bijvoorbeeld meegedacht over de herinrichting van de Coolsingel, het Hofplein en de Roseknoop. In het overleg kwam ook het lijstje van de gemeente van de 18 toekomstige 30km/u-straten aan bod. Bestuursleden van de Fietsersbond hebben toegezegd deze routes te zullen nafietsen, om een beter zicht te hebben op knelpunten en verbeterpunten.

Fietsveiligheid
Het blijkt lastig om de juiste getallen boven water te krijgen. Uit een recent rapport is te lezen dat het vermoeden bestaat, dat de niet meegetelde eenzijdige ongevallen de officiële cijfers mogelijk met een factor 8 verhogen. Uit dit rapport blijkt, dat met name dat ouderen en jongeren betrokken zijn bij de ongevallen. In campagnes die we voeren, zijn we ons daarom meer en meer gaan richten op deze kwetsbare groepen en op scholen. Harm Tiddens, medewerker van het Erasmus MC en actief lid van de Fietsersbond heeft contact gehad met DOKdata. Hij heeft een kaart gekregen, met blauwe punten, waar het in Rotterdam gevaarlijk is en ongevallen voorkomen. Daaruit blijkt onder meer dat de Nieuwe Binnenweg één van de meest gevaarlijke wegen in Rotterdam is.

Samenwerking met project Groeifiets
Meike Lansbergen is één van de initiatiefneemsters en partners van een startup bedrijf, Groeifiets, dat kinderfietsen verhuurd.  De aangeboden fietsen “groeien mee” met het kind. Zij runt het bedrijf in Rotterdam, een compagnon het bedrijf in Haarlem. Zij is lid van de Fietsersbond en de Fietsalliantie Op díé Fiets. Zij wil meer kinderen laten fietsen. Het project Groeifiets is inmiddels begonnen op enkele kinderdagverblijven; kinderen van 2 t/m 4 jaar leren daar op loopfietsjes evenwicht te bewaren. Tevens wordt voorlichting en les aan de ouders gegeven. In 8 weken veranderde het gedrag van de peuters ontzettend; een kwart van de kinderen kon daarna al meteen fietsen (zonder zijwieltjes). Het project is gestart met steun van de gemeente en de Fietsersbond zal aanhaken.

Oekraïne-project
Het plan was om de kinderen snel te leren fietsen (want die moeten naar school) en om leraren op te leiden. Inmiddels is de brochure/het lesboek vertaald in het Russisch. De landelijk Fietsersbond heeft inmiddels interesse getoond voor het lesboek; want ook elders zijn er Oekraïners die willen leren fietsen. Om te kunnen fietsen zijn voor de vluchtelingen fietsen nodig. Die komen van fietsverkopers, reparatiewerkplaatsen en van de Fietsersbank.  Onze voorzitter is hier heen geweest om te kijken hoe het in zijn werk gaat en heeft gesprekken gevoerd met de gemeente. Onder de Oekraïners zijn veel technische mensen, die voor onderhoud van de fietsen zorgen.

Fietsverlichtingsacties 2022
Onder leiding van Dik van Houwelingen zijn er een 5-tal succesvolle fietsverlichtingsacties geweest. In Ridderkerk was op 1 oktober aan de Jan Steenstraat zo’n actie, in Barendrecht op 15 oktober en in Rotterdam bij het station Blaak op 29 oktober 2022. Ook waren er fietsverlichtingsacties in Rozenburg op 12 november en in Rotterdam bij CS spoortunnel op 8 december. Met name bij de laatste actie waren er lange wachtrijen om de verlichting van de fiets te laten maken.

Andere zaken waarin de Fietsersbond Rotterdam participeert:

 • Maandelijks Overleg Fietsstimulering; over 3 Fietsschool, Fietsbank en onze film.
 • Zuid-Holland Bereikbaar/Werkgroep Rotterdam Oost; gaat over kunstwerken
 • Op de Kaart Overschie; over belangen m.b.t. het buitengebied; men wil fietsroutes
 • Overleg met de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag); over de enorme groei bij de bevolking in onze metropool. In het overleg kwamen de Randstedelijke fietsroutes ter sprake.
 • Fietsalliantie Op dié Fiets; o.a. rond de fietsverlichtingsactie en de vertoning van de film Together we Cycle op vrijdag 30 september
 • Onderzoek naar redenen om wel of niet te fietsen: Fietsersbond Rotterdam+Regio heeft twee groepen studenten van de Hogeschool Rotterdam gevraagd onderzoek te doen. Eén groep zoekt uit wie onze leden nu eigenlijk zijn en wat hun motivatie is om lid te zijn en te blijven. De tweede groep HBO-studenten gaat de wijk in om te vragen waarom mensen niet fietsen

 

pdf ⋅ 450 KB

Jaarverslag 2022 Fietsersbond Rt+Regio

Download