Jaarverslag 2021

Ook het afgelopen jaar heeft de Fietsersbond Rotterdam+Regio weer veel activiteiten ondernomen om fietsen in de stad en in de omgeving veiliger en plezieriger te maken.

Jaarverslag Fietsersbond Rotterdam+Regio 2021

In 2021 hebben we ons weer op verschillende terreinen van het fietsbeleid gericht. Het gaat dan om zaken zoals infrastructuur, ruimte voor de fiets, bevorderen van het fietsgebruik, gezond en veilig kunnen fietsen en om bewuste, zelfverzekerde fietsers en trotse leden van de Fietsersbond. Ondanks de beperkende maatregelen in verband met corona hebben we onze stinkende best gedaan om de doelstellingen voor 2021 te realiseren. Hieronder enkele wapenfeiten.

CONCRETE VERBETERINGEN IN DE INFRASTRUCTUUR

Om comfortabel en veilig te kunnen fietsen is het nodig dat de route daarop is ingericht; d.w.z. brede fietspaden, met rood asfalt en met weinig obstakels. De Fietsersbond Rotterdam is betrokken geweest bij de volgende projecten.

Aert van Nesstraat 2 (002)

Coolsingel
Begin 2021 was de opening van de hernieuwde Coolsingel. De eerste indruk vanuit de Fietsersbond Rotterdam+Regio was: leuk fietsen; de kleur geel is even wennen. Voor voetgangers blijkt het lastig om rekening te houden met tweerichtingenfietspad. Er is op verzoek van ons een bord op de Schiedamsedijk geplaatst voor fietsers vanuit het zuiden om over te steken voor de aanloop naar het fietspad aan de Coolsingel. Door de Fietsersbond is aangedrongen op het verbreden van de opstelruimte daar bij Schilderstraat.

Herinrichting Hofplein (onderdeel van het Stadsakkoord voor de 7 stadsprojecten)
De Fietsersbond Rotterdam heeft ingesproken over het onderwerp “Hofplein op de schop; denk mee”  bij de zgn. fonteingesprekken die er vanaf maart geweest zijn. Uit dit overleg komt naar voren, dat men zo weinig mogelijk objecten, die het zicht kunnen belemmeren, wil hebben op het Hofplein. Het is de bedoeling dat het een soort park wordt, met fietspaden er om heen. Het wordt wat omfietsen, maar onze verwachting is toch dat het voor de fietsers tot een verbetering zal leiden door lagere snelheden van auto’s en voorrang voor fietsers.

Museumpark ingericht
Hierover is in het overleg met de gemeente gesproken. Het Museumplein en de ruimte voor het Depot moet rechthoekig zijn volgens de stedenbouwkundige ontwerpers; daarom zouden er geen gebogen lijnen passen voor een fietspad. Het wordt een shared space. We hebben aangegeven, dat er goede verlichting moet zijn.

Inrichtingsplan Heemraadsingel en Claes de Vrieselaan
Door bewoners van de Heemraadssingel werd de Fietsersbond ingeseind, dat er een inrichtingsplan voor de Heemraadssingel aan zit te komen. De Heemraadsingel is voor fietsers een belangrijke doorgaande noord-zuidverbinding in Rotterdam. De gemeente begint mogelijk in 2023 met de uitvoering van de werkzaamheden. De Fietsersbond Rotterdam heeft contact opgenomen met bewonersgroepen en gemeente om de belangen van fietsers mee te laten wegen. Hetzelfde geldt voor de Claes de Vrieselaan.

Groene Hilledijk
Er zijn plannen voor de herinrichting van de Groene Hilledijk (winkelgedeelte ten noorden van de Strevelsweg). Vorig jaar is door leden van de Fietsersbond al een enquête gehouden onder gebruikers van deze winkelstraat. De Fietsersbond wil daar graag vrijliggende fietspaden. In september 2021 was er een bespreking over de herinrichting. In de diverse schetsen voor herinrichting is meer ruimte voor de fiets een belangrijk uitgangspunt. Over het proces en de voorlopige ontwerpen zijn we als Fietsersbond zeer content.

Ontwikkelingen bij Zuidplein
Leden van de Fietsersbond op Zuid volgen de ontwikkelingen  m.b.t. de herinrichting van en bij Zuidplein. De plannen van de gemeente zijn opgevraagd en worden kritisch bekeken. Er zijn gesprekken geweest met medewerkers van de gemeente over het Goereesepad aldaar en over de een bewaakte fietsenstalling.

Walenburgerweg
Vanuit een bewonersgroep is  er een petitie opgesteld om de straat 30km/u te maken. Door de daaropvolgende politieke druk is dat besluit nu genomen. De Fietsersbond Rotterdam heeft het eerdere herinrichtingsplan van de Walenburgerweg doorgestuurd gekregen, met daarin verschillende varianten. Vraag aan ons is om daar naar te kijken en reacties door te geven, zodat de verantwoordelijke medewerkers van de gemeente er iets mee kunnen doen om de straat veiliger te maken voor fietsers. De Walenburgerweg zal volgens de nieuwste plannen een 30km/u  straat worden met twee meter brede fietsstroken.

Herinrichting IJsselmondse Knoop
Eind 2021 is gestart met de verbeteringen aan het verkeersplein IJsselmondse Knoop. Er komen voor fietsers 2 fietstunnels: één vanuit de Dierensteinweg te Barendrecht naar de Verbindingsweg en één vanuit hier naar de IJsselmondse Randweg.

P.C de Waardpad/provinciaal fietspad/Kooiwalweg
Kruising P.C de Waardpad/provinciaal fietspad met Kooiwalweg is heringericht. Fietsers zijn in de voorrang gekomen ten opzichte van het verkeer op de Kooijwalweg. Hier zijn we erg blij mee, omdat het een gevaarlijke en onoverzichtelijke situatie was voor fietsers. Bij de Simone de Beauvoirstraat en Jean Paul Sartrestraat is dat echter niet het geval. Dit is onduidelijk voor zowel auto’s als fietsers. De Fietsersbond gaat kijken of er bij de gemeente mogelijkheden voor aanpassing zijn.

Betrokkenheid bij overige wegen/routes

  • Op de Delftweg zien fietsers vaak auto’s geparkeerd staan op de suggestie-stroken. De gemeente wordt gevraagd om er fietsstroken van te maken, zodat het voor automobilisten niet vanzelfsprekend is om hier hun auto te parkeren.
  • Bij de Verlengde Bosdreef zou het fijn zijn als daar een ongelijkvloerse kruising zou worden gemaakt. Er is door de Fietsersbond een verzoek daarvoor ingediend. Volgens plannen van de gemeente komt er een calamiteitenstrook in het midden.
  • Voor de herinrichting van de ’s-Gravenweg is er een 1e Het is een deel van Snelfietsroute Rotterdam-Gouda. We volgen deze ontwikkeling.
  • Het kruispunt 2e Rosestraat-Laan op Zuid (Roseknoop) gaat op de schop: de Colosseumweg zal in de toekomst onder het Varkenoordseviaduct doorgaan. Dit is ook voor fietsers van betekenis; het wordt voor fietsers veiliger.

Minder steile helling uitritbanden
Er zijn gesprekken geweest met ambtenaren van de gemeente Rotterdam over de “standaard wegenbouwdetails”. Daaruit kwam o.a. naar voren dat de uitritbanden werden vergroot van 40 naar 80 cm. Dat betekent dus een minder steile helling. Ook 900 haakse bochten zijn niet toegestaan (maar dit komt vaak voor). De Fietsersbond zal dit steeds aankaarten, wanneer we hier op stuiten. Verder zien we zoals bijvoorbeeld  in Alexanderpolder op de fietspaden nog regelmatig een opstaande rijbaanscheiding aangebracht. Dit is ongewenst, met uitzondering van bepaalde de metro-overgangen.

Veilige aanrijroutes fietsenstalling
Leden van de Fietsersbond Rotterdam hebben meegekeken naar de opstelling van de fietsenstalling aan de Conradstraat bij Rotterdam CS. Ook het punt van veilige aanrijroutes voor fietsers is bekeken. Het voorstel vanuit de Fietsersbond daaromtrent loopt nog; men moet o.a. de RET nog zien mee te krijgen.

Punaise Zwart-Jansstraat
Er is een voorval geweest waarbij een fietser schade aan de fiets heeft opgelopen na een val over “punaise” in de Zwart-Jansstraat. Er wordt nagaan of de punaise voldoet aan de CROW-richtlijnen. Suggestie vanuit de Fietsersbond: vervang de punaise door een platform.

Jan Luyckenlaan in Ridderkerk
De Fietsersbond heeft hier geadviseerd over de weginrichting.

Fietsroutenetwerk van Barendrecht
Met een werkgroep in Barendrecht is het Fietsroutenetwerk van Barendrecht bekeken, met Fietsvisie 2040 van de Fietsersbond in het achterhoofd. We hebben o.a. aanvullingen gedaan op bestaande routes, gekeken naar voor fietsers onveilige plekken en het gehad over de compartimentering.  We hebben gesproken met de wethouder, verkeerskundigen en ambtenaren van de gemeente; ook is er een fietsschouw gehouden. Enkele suggesties die we gegeven hebben zijn inmiddels opgevolgd. Tevens zijn er acties en -online- bijeenkomsten geweest i.v.m. voorkomen fietsendiefstal Barendrecht. Daarbij is gekeken naar bekende hotspots en hebben we fietsers bevraagd over hun ervaringen met betrekking tot fietsendiefstal.

MEER FIETSGEBRUIK, MEER RUIMTE VOOR DE FIETS

De provincie Zuid Holland kenmerkt zich door de vele polders en de rivierendelta’s. Voor fietsers is dit over het algemeen een belangrijke inperking van de fietsvrijheid. Een stad als Rotterdam ondervindt hier ook hinder van. Daarnaast is de stad na de 2e Wereldoorlog vooral als autostad ingericht. De laatste decennia is daar echter een kentering in gekomen en krijgt de fiets meer ruimte.

Oeververbindingen: bruggen en veerponten

Van Brienenoordbrug
De Fietsersbond Rotterdam is betrokken bij de plannen om de Van Brienenoordbrug te renoveren. Er is door ons advies gegeven om het fietspad op de brug te verbreden en om de fietsknelpunten in het omringende gebied te verminderen.

Een onderzoeksbureau is een lijst aan het vullen voor met allerlei grote en duurdere projecten, waar Europese subsidie voor aangevraagd kan worden. Inmiddels zijn er door de gemeente i.s.m. de Fietsersbond een aantal projecten ingediend: de van Brienenoordbrug, de Spijkenissebrug en de route Maastunnel-Heinenoordtunnel. Ook de Haringvlietbrug in de A29 staat op de lijst voor renovatie.

Veer Maasvlakte-Hoek van Holland (Kustroute-LF1)

Pont Heijplaat-Marconiplein
Omdat het oude contract verlopen was, is er een aanbestedingsronde geweest, waar meerdere partijen in konden schrijven op de mogelijkheid om de veerpont te exploiteren. Daarbij is ook gekeken naar een duurzame oplossing, in de vorm van een elektrisch aangedreven pont, d.w.z. kleinere en stillere boten. Hoewel het niet meer mogelijk is om de fiets mee te nemen, realiseren we ons dat dit een haalbare en betaalbare oplossing is. Bewoners kunnen gebruik maken van deelfietsen. Ook is het voor hen mogelijk om een 2e fiets aan de noordkant bij de aanlegsteiger bij het Marconiplein te plaatsen, waardoor ze niet gedwongen zijn om gebruik te maken van deelfietsen of het OV. Eind 2021 is toch nog voor een (tijdelijke) tussenoplossing gekozen, met de mogelijkheid om in de spits de fiets mee te nemen. Als Fietsersbond zullen wij overigens blijven pleiten voor een veerverbinding mét fietsen.

Watertaxi Hoek van Holland-2e Maasvlakte
Ook de Fast Ferry Hoek van Holland – Maasvlakte bleek voor de gemeente Rotterdam duur te zijn. Voor woon-werkverkeer wordt weinig gebruik gemaakt van de veerpont. Voor recreatieve fietsers is het een leuke oeververbinding, die vooral in de zomer aantrekkelijk is. Deze is onderdeel van de LF1 (Noordzeekustroute).

De gemeente heeft een voorstel voor vervangend vervoer, namelijk de inzet van een bus. Fietsen meenemen is daarbij geen optie. Als de plannen van de gemeente doorgaan, zullen fietsers in de toekomst om moeten fietsen langs de “oude” oeververbinding Roosenburg – Maassluis. Samen met andere afdelingen van de Fietsersbond hebben we een brief geschreven aan wethouder Bokhove. Ook in de gemeenteraad is er gesproken over de veerverbinding. Het lijkt er op dat het denken over deze verbinding meer in de richting van mogelijkheden voor de recreatieve fietsers gaat. Er is een aanbesteding gestart om in de zomermaanden tóch een verbinding te hebben.

Buurtfietsenstallingen
Vanuit de gemeente Rotterdam is het mogelijk subsidie voor buurtfietsenstalling te verkrijgen; dit is interessant voor mensen in de wijk, die moeilijk hun fiets (binnenshuis) kunnen parkeren. Mogelijk kan men met hulp van buren en subsidie van de gemeente wel iets realiseren. De Fietsersbond heeft haar leden op deze mogelijkheid gewezen. In Kralingen zijn er op deze manier in ieder geval 10 plekken erbij gekomen om fietsen te parkeren.

MEER GEZONDHEID + VEILIGHEID

Fietsen is gezond. Het is een eenvoudige manier van structurele, matig intensieve beweging die goed vol te houden is voor jong en oud. Uit onderzoek blijkt dat wie overstapt van de auto op de fiets zijn levensverwachting verlengt met 3 tot 14 maanden. Natuurlijk moet fietsen wel veilig zijn en plaatshebben in een gezonde omgeving. De Fietsersbond Rotterdam+Regio zet zich daar voor in.

Coalitie Gezond Verkeer
We vinden dat fietsen veilig en gezond moet zijn. Om de gemeente hierbij een steuntje in de rug te geven heeft de Fietsersbond Rotterdam zich aangesloten bij de Coalitie Gezond Verkeer, bestaande uit o.a. Adem-in-Rotterdam en het RMC (Rotterdams Milieu Centrum). Met de Coalitie Gezond Verkeer hebben we elk kwartaal een overleg met de wethouder mobiliteit. In deze gesprekken proberen we de ambities van de Rotterdamse MobiliteitsAanpak (RMA) door te vertalen naar echte resultaten in de stad. Een belangrijk aandachtspunt is nu het invoeren van 30km/u als norm voor de maximumsnelheid in de stad. Ieder van de aanwezigen (ambtenaren) wil wel de 30 km/h in plaats van 50 km/h-wegen. Maar in de praktijk gaat het nog langzaam.

Verkeersonveilige plekken en gedragsbeïnvloeding.
Bestuursleden van de Fietsersbond Rotterdam hebben overleg gehad over het Verkeersveiligheidsbeleid. Niet alleen de zgn. blackspots zijn daarbij betrokken, maar ook opmerkingen van burgers over onveilige plekken en de manier waarop gedragsbeïnvloeding ingezet kan worden om het verkeer veiliger te maken.

Havenspoorpad-weer-voor-fietsers in 2022

Havenspoorpad
Medio 2020 was er een verkeersbesluit genomen om ook brommers (gele kentekens) op het Havenspoorpad toe te laten. Tot dan toe was het een fietspad met een recreatieve functie, dat ook veelvuldig gebruikt wordt door voetgangers. De Fietsersbond heeft bezwaar aangetekend tegen toelating van brommers en scooters op het Havenspoorpad. Desondanks zijn brommers toch toegelaten. Wel is afgesproken het verkeersbesluit na een halfjaar te evalueren. De Fietsersbond heeft zich niet bij dit verkeersbesluit neergelegd en is ook tegen het verkeersbesluit bij de rechtbank in beroep gegaan. Eind 2022 heeft de gemeente (in nauwe samenwerking met ons) de evaluatie van de meetresultaten gedaan waaruit onder andere naar voren kwam dat de snelheidsovertredingen door gemotoriseerd verkeer aanzienlijk waren.  In januari 2022 heeft de gemeente het besluit ingetrokken vanwege bovenstaande redenen en om die reden hebben wij ons beroep bij de rechtbank kunnen intrekken.

Kantlijnmarkeringen
Provincie ZH en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag zijn bezig met de SFR in de Krimpenerwaard. De uitvoering gaat momenteel even wat rustiger. Er komen enkele fietsstraten; daar is ook gesproken over de kantlijnmarkeringen bij fietspaden. Vanuit de Fietsersbond is onderzoek aangedragen over kantmarkering bij (dit soort) fietspaden; dit richt zich m.n. op slechtzienden, maar wij denken dat dit voor alle fietsers heel nuttig is; zeker in de avond en nacht, en bij regen. Er zijn bij de ontwikkelaars geluiden dat men dit voor fietsers niet zou moeten doen, omdat het voor auto’s bedoeld is. De Fietsersbond is het hier niet mee eens.

Bike scouts
In Eindhoven hebben we voorbeelden van LED-lichtjes gezien, bij kruisingen van fietsroutes en autowegen. Automobilisten worden er zo op geattendeerd dat er fietsers aankomen, die in de voorrang zitten. In Hillegersberg is dit ook toegepast. Deze “Bike scouts” zijn er op meerdere plekken in ZH. De provincie geeft hiervoor zelfs subsidie. Voor Rotterdam en de gemeenten in de regio zou dit op bepaalde plekken heel bruikbaar kunnen zijn. De Fietsersbond heeft dit in het overleg met de gemeente (nogmaals) aan de orde gesteld.

Preventie Team 20 maart 2021 (002)

Preventie fietsendiefstallen
Op uitnodiging van en in samenwerking met de politie heeft de Fietsersbond in Rotterdam op het Prins Alexanderplein deelgenomen aan een actie om aandacht te vragen voor de preventie van fietsendiefstallen. Terwijl de politie zich bezighield met graveeracties, controle en registratie van fietsen, hebben vrijwilligers van de Fietsersbond Rotterdam+Regio informatie verstrekt over voorkomen van fietsendiefstal, folders uitgedeeld en fietslicht-reparaties uitgevoerd.

Overleg met gemeente Rotterdam
Bestuursleden van de Fietsersbond hebben zoals gebruikelijk ook in 2021 tweemaandelijks -online- overleg met ambtenaren van de gemeente Rotterdam. Vrijwel alles is weer aan de orde geweest en we hebben de gemeente weer veel input gegeven om de situatie voor fietsers te verbeteren.

Commissie EDEM (Energietransitie, Duurzaamheid, Economie & Mobiliteit)
De gemeente Rotterdam heeft periodiek het EDEM-overleg. Op de agenda staan o.a. voorstellen m.b.t. de oeververbindingen over de Maas, de RMA experimenten, het Hofplein en over de wens om bromfietsen en snorfietsen op de rijbaan te krijgen. Ook is gesproken over het streven om meer 30-km-wegen te realiseren. Als Fietsersbond hebben we ingesproken inzake de RMA experimenten. Wij willen graag dat de ruimte die de fiets heeft gekregen op Kruisplein/Mauritskade en bij de Erasmusbrug permanent wordt gemaakt. Helaas is er vanuit de gebiedscommissie centrum veel weerstand tegen de ingreep daar en vanuit de politiek tegen de Erasmuscorridor.

Fietsschool010
In het Zuiderpark, de Nieuwe Plantage en Woudestein zijn weer veel fietslessen gegeven door fietsdocenten van onze fietsschool. Door onze lesmethode (we hoeven niet dicht bij de cursist te komen) konden we zelfs in de coronaperiode toch doorgaan met dit belangrijke werk.

30 km/h straten
Buurtbewoners hebben een petitie ingediend om van de Zaagmolenstraat, de Bergweg en de Benthuizerstraat 30 km/uur wegen te maken. De Fietsersbond heeft dit initiatief omarmd en denkt dat nog meer straten in Rotterdam hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen.
In december 2021 is er in de 2e Kamer een debat geweest over de 30 km/uur binnen de bebouwde kom. De wethouders Verkeer en Ruimtelijke ordening van de 4 grote gemeentes willen dit graag realiseren, maar zonder al de obstakels die nu in de wegverkeersbesluiten-wet worden genoemd. Rotterdam heeft 18 straten aangewezen die als eerste in aanmerking komen voor een herinrichting naar 30 km/u straat. Dit worden de eerste wijkontsluitingswegen in Nederland die dit snelheidsregime krijgen en dat is dus nog experimenteren met de inrichtingsmogelijkheden en vooruitlopend op een juridische status.

Fietstunnel bij Rotterdam CS
Het aantal scooters bij het centrale station van Rotterdam is explosief toegenomen; veel bezorgscooters en jongeren met opgevoerde motor en lawaaierige uitlaat. Voor fietsers is het een stuk onaangenamer geworden in de tunnel vanwege stank- en geluidsoverlast. Af en toe zijn er politiecontroles, maar de Fietsersbond zou graag meer (handhaving) zien.

Verkeersveiligheid in Rotterdam
D66 vraagt de Fietsersbond in juni om mee te denken over het onderwerp verkeersveiligheid in Rotterdam. Leden van de Fietsersbond hebben deelgenomen aan een interessante bijeenkomst met o.a. VVN en D66. Vanuit de deelnemers kwam naar voren, dat men geen schuine stoepranden wil, maar vlakke overgangen tussen fietspaden en trottoirs.

Fietsverlichtingsacties
Jaarlijks organiseert de Fietsersbond in het najaar fietsverlichtingsacties; dit jaar in Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam. Naast het repareren van fietsverlichting en het geven van voorlichting m.b.t. dit onderwerp werd dit jaar ook extra aandacht gegeven aan de fietsstadverkiezing. Hiervoor hadden we enkele tablets beschikbaar, waardoor fietsers snel en gemakkelijk de enquête konden invullen. Onder andere Radio Rijnmond/Radio Exxact schonk aandacht aan de fietsverlichtingsacties.

BEWUSTE FIETSERS / TROTSE LEDEN VAN DE FIETSERSBOND

Ledenraad (ALV) en fietscafés
In maart hebben we onze jaarlijkse ledenraad gehouden, gecombineerd met een fietscafé. Vanwege de geldende coronamaatregelen was dit een online-meeting. Voor het fietscafé werd de hulp ingeroepen van het landelijk bureau van de Fietsersbond. De uitdaging was om meer jongere leden van de Fietsersbond te betrekken. In hun programma zaten veel aanhaakpunten om jonge vrijwilligers te binden en te boeien.

Vrijwilligersbijeenkomst
Afgesproken was om op zaterdag18 september 2021 een vrijwilligersdag te houden. Zo’n 20 vrijwilligers namen deel aan de vrijwilligersdag. We hebben een interessante fietstocht door Rotterdam van 1 á 2 uur gehouden met een gezellig samenzijn met etentje bij het Nivon. Al met al een leuke vrijwilligersdag

Fietsstadverkiezing 2022
De enquête voor de Fietsstadverkiezing levert altijd veel gegevens op m.b.t. het fietsen in de gemeente. Daar kan de gemeente zijn voordeel mee doen. Om Rotterdam, maar ook de gemeenten in de regio, goed op kaart te zetten hebben we de gegevens van voorgaande Fietsstadverkiezingen geanalyseerd en daarover advies uitgebracht. Daarnaast is door ons veel publiciteit gegeven aan de actie. Door de gemeenten kunnen de uitkomsten van het onderzoek gebruikt worden om verbeteringen in de fietsinfrastructuur door te voeren.

Inzamelen kinderfietsen
De Fietsersbond Rotterdam is met verschillende partijen een alliantie aangegaan.
Zo zijn we betrokken geweest bij een actie van ANWB (het kinderfietsenplan) om te zorgen dat ieder kind een fiets heeft of kan krijgen. Daartoe zijn oude kinderfietsen ingezameld, die door vrijwilligers opgeknapt zullen worden en aan kinderen uitgedeeld gaan worden. Eerst dienen deze oude fietsen echter beoordeeld te worden op bruikbaarheid en mogelijkheid van reparatie. Daartoe hebben we in onze Nieuwsbrief vrijwilligers voor deze beoordeling gevraagd. Naar aanleiding van onze oproep hebben 7 enthousiaste leden zich aangemeld. Helaas is opvolging vanuit de organisatie van de actie uitgebleven.

Stadsakkoord van 7 stadsprojecten
Op 15 juni 2021 vond de ondertekening van het stadsakkoord plaats. De Fietsersbond Rotterdam is hiervan mede-ondertekenaar. Het gaat 7 stadsprojecten, waaronder het Hofplein en Rijnhaven. Deze projecten zijn door de gemeente opgezet vanuit het idee “Hoe krijgen we meer groen in de stad? Hoe kunnen voetgangers en fietsers meer betrekken bij de ontwikkeling van de stad?”
Er was enkele maanden een tentoonstelling in de ondergrondse stalling tegenover het station Rotterdam CS, met een maquette van de projecten. Bij de aanpassingen van het Hofplein zal de gemeente de veranderingen niet in één keer wil invoeren, maar stap voor stap. Zo kan het autogebruik geleidelijk beperkt worden ten gunste de openbare ruimte voor voetgangers en fietsers.

Website, Nieuwsbrief, Fietserskrant.
Voor het contact met onze leden en andere fietsliefhebbers hebben we de website Fietsersbond Rotterdam+Regio dit jaar aangepast en de informatie geactualiseerd. Daarnaast brengen we periodiek een digitale Nieuwsbrief uit om activiteiten voor leden en vrijwilligers aan te kondigen. Pogingen om de Fietserskrant weer nieuw leven in te blazen lukten niet. Wel hebben we met hulp van het landelijk bureau een website voor de Fietsersbond Barendrecht in de lucht weten te zetten, o.a. om meer aandacht te genereren voor de Fietsstadverkiezing 2022 in Barendrecht en om meer vrijwilligers te werven.

Tour de France 2024.
De Tour de France komt mogelijk in 2024 of 2025 naar Nederland (Rotterdam/Den Haag?). Op initiatief van de Fietsersbond Westland kunnen wij mogelijk ook iets doen om het fietsen te promoten; de Tour de France is een mooi “vehicle” om contact te hebben met verschillende fietsminnende organisaties. We willen met de Fietsersbond afdelingen in Zuid Holland iets gaan organiseren; bijvoorbeeld een fietsfestival.

Voorbereidingen gemeenteraadverkiezingen in 2022.
Een werkgroep van de Fietsersbond Rotterdam heeft gekeken hoe we het fietsbeleid op de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen kunnen krijgen. Daarbij zijn de 10 punten, die door de landelijke Fietsersbond zijn aangegeven vanuit Fietsvisie 2040, vertaald naar de Rotterdamse situatie. Deze 10 punten zijn verstuurd aan de politieke partijen t.b.v. hun verkiezingsprogramma’s en ter voorbereiding van het verkiezingsdebat dat de Fietsersbond Rotterdam wil houden in februari 2022.

Zwerfietsen, ophalen zwerfafval.
Door één van onze leden, Ivo Rodermans, is Zwerfie opgezet. Hij heeft een fietstocht uitgezet op de Maasvlakte, waarbij zwerfafval verzameld en opgeruimd zal worden. Vanuit de Fietsersbond Rotterdam+Regio is een e-mail verstuurd aan alle onze leden met informatie over de tocht op 20 november 2021. Er namen een 20-tal leden deel aan de tocht, die bijzonder leerzaam was en zorgde voor het verwijderen van veel afval uit de havens van Rotterdam.

Nieuwe vrijwilligers n.a.v. de enquête Fietsstadverkiezing 2022.
De Fietsstadverkiezing 2022 heeft -naast veel respons op de enquête- ook veel aanmeldingen opgeleverd van mensen die aangeven vrijwilliger voor de Fietsersbond Rotterdam+Regio te willen worden. Inmiddels zijn acht nieuwe vrijwilligers actief.