Jaarverslagen 2016 t/m 2019

De Fietsersbond Rotterdam+Regio in 2019

In 2019 heeft Fietsersbond Rotterdam veel bereikt in Rotterdam en omliggende gemeenten. We hebben de wind wel een beetje mee. De gemeenten krijgen steeds meer oog voor fietsbelangen, duurzame mobiliteit en een gezonde luchtkwaliteit. Ook in voorgaande jaren heeft de Fietsersbond Rotterdam+Regio zich (pro)actief beziggehouden met de belangenbehartiging van fietsers.

DSC_0102 2MP (002)

Jaarverslag 2019

Voldoen aan ontwerprichtlijnen
In Rotterdam heeft de Fietsersbond met vertegenwoordigers van de gemeente besproken of bepaalde situaties voldoen aan landelijke richtlijnen en aan besluiten van de gemeenteraad. We hebben gewezen op fouten in het ontwerp en de inrichting van straten en fietspaden. Denk bijvoorbeeld aan opstaande stoepranden, paaltjes in de weg en kustmatige bochten in wegen en fietspaden die bedoeld zijn om het tempo te vertragen.

Zie ook het interview met de voorzitter van de regio over de obstakels in de fietspaden en de stickeractie die hiervoor is gehouden.

Daarnaast hebben we bij de commissie EDEM van de gemeenteraad ingesproken over het nieuwe Verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente.

Uitreiking Fietsvisie 2040 aan de wethouders van de BAR-gemeenten

Inbreng in de BAR-gemeenten
In 2019 heeft Fietsersbond Rotterdam met vertegenwoordigers van de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk gesproken over de fietspaden in het nieuwe industrieterrein Nieuw Reijerwaard. Er wordt mede door onze inzet een fietstunnel gerealiseerd bij de IJsselmondse Knoop. Ook komt er een betere aansluiting op de snelfietsroute F15.

De Fietsersbond is veelvuldig betrokken geweest bij het fietsbeleid in de BAR-gemeenten. We hebben aangegeven wat in deze gemeenten de grootste knelpunten op fietsgebied zijn.

Fietscafés
In 2019 hebben we drie zogenoemde Fietscafés georganiseerd over interessante onderwerpen op fietsgebied.

 • Op 6 maart was het thema van het Fietscafé Bijna wielerseizoen. Oud-wielrenner John den Braber heeft toen verteld wat er komt kijken bij e voorbereiding op een wielerseizoen. Frank Kwanten heeft verteld over zijn wielerclub van Delta Cycling en Beer Pijpker heeft de routeplanner van de Fietsersbond laten zien.
 • Bij het Fietscafé van 4 april werd georganiseerd door het landelijk bureau van de Fietsersbond waren ongeveer 30 personen aanwezig. Het eerste deel over fietsnavigatie op de smartphone trok veel belangstelling en ook het tweede deel over de Fietsvisie 2040 en het werven van jonge leden was interessant.
 • Op 6 november is een Fietscafé gehouden met het thema “Maastunnel dicht? Erasmusbrug groen licht!” Mark Simons van de gemeente Rotterdam vertelde over de mogelijkheid om de stoplichten zo gunstig mogelijk af te stellen voor fietsers. Tijdens deze bijeenkomst is ook een algemene ledenvergadering gehouden.

Mobiliteitsbeleid bedrijven
Bedrijven kunnen hun medewerkers stimuleren om met de fiets naar het werk te komen. Bijvoorbeeld door maatregelen als een bedrijfsfietsenplan en fietskilometervergoeding. Onder andere Vervoerscoördinatie Rijnmond (VCR) stimuleert bedrijven om dergelijke maatregelen te nemen.

De Fietsersbond geeft een certificaat aan bedrijven die aan haar eisen voldoen. Het valt echter niet mee om bedrijven over te halen een fietsvriendelijk mobiliteitsbeleid te voeren. Fietsersbond Rotterdam stelt voor om hiervoor een beroep op haar leden te doen. Leden kunnen in het bedrijf waarin ze werken aandringen op zo’n beleid.

Op 18 november is er in Rotterdam-Zuid een fietsevent gehouden. De gemeente Rotterdam kreeg toen van de landelijke Fietsersbond het certificaat Brons voor fietsvriendelijke onderneming. Eerder had het Erasmus MC het certificaat Goud al ontvangen.

Actie Groene Hilledijk
In 2022-2023 moet de riolering van de Groene Hilledijk aangepast worden en vindt definitieve herinrichting van deze straat plaats. Er zijn plannen om de Groene Hilledijk vriendelijker te maken voor fietsers. Om ruimte voor de fiets te maken, worden er parkeerplekken opgeofferd. Daarnaast is het voornemen om fietsstroken afgeschuinde kanten te geven, zodat fietsers bij winkels gemakkelijker de stoep op kunnen. Tot het zover is, kiest de gemeente voor een tijdelijke oplossing.

De voorzitter van Fietsersbond Rotterdam heeft een gesprek over de Groene Hilledijk gehad met Frank van Wijngaarden, gebiedsmanager van de gemeente. De weg is zo smal dat auto’s dicht langs fietsers moeten rijden om hen te passeren. De Fietsersbond heeft onder andere het voorstel gedaan om er een eenrichtingsweg van te maken. We worden de komende jaren bij de planvorming betrokken en hopen zo een betere situatie voor de fietser te bereiken. Nu is het voor fietsers erg onveilig en het beste wat je kan doen, is midden op de weg gaan rijden zodat auto’s niet kunnen passeren.

De Fietsersbond wil mensen in de buurt van de Groene Hilledijk bereiken om de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Er is door ons onder andere een enquête gehouden onder het winkelend publiek op de Groene Hilledijk. De uitkomsten van de enquête zijn inmiddels verwerkt. Opvallend is dat bijna alle ondervraagde automobilisten zeiden dat er bij de herinrichting meer ruimte voor de fiets moet komen ten koste van de auto! De resultaten van de enquête zijn gedeeld met de gemeente. Het “straatgevecht” (deze actie) gaat door.

Ledenwerving
Het ledental van de Fietsersbond loopt terug, zowel landelijk als in Rotterdam.
Door ons is het ledenbestand bekeken en we zien dat de leeftijdscategorie 55+ het sterkst vertegenwoordigd is. Er is sprake van vergrijzing. Bij de jongeren leeft daarnaast begrijpelijkerwijs het idee dat alles (m.n. de infrastructuur) toch wel geregeld wordt.
Maar een transitie naar een echte fietsstad is nog een lange weg. Toch hebben we in 2019 hebben wel zo’n 50 nieuwe leden erbij gekregen. De voorzitter gaat de komende tijd nieuwe leden bellen met de vraag waarom ze lid zijn geworden, om zo inzicht te krijgen in de beweegredenen. Daaruit komt hopelijk een beeld welke acties we moeten ondernemen. Maar natuurlijk hopen we ook dat ze belangstelling hebben in vrijwilligerswerk.

Nieuwsbrief, informatie aan leden
We vinden het belangrijk om onze leden regelmatig te informeren; er is genoeg te vertellen. Het opstarten van een nieuwe redactie voor de Fietserskrant is gelukt, maar kan nog versterking gebruiken. Minimaal zijn er 5 redactieleden nodig, om een boeiende krant op papier uit te brengen. Tot die tijd is een e-mailnieuwsbrief een prima alternatief, eventueel bij belangrijke evenementen (zoals de jaarvergadering) aangevuld met een papieren versie. Bij de ALV van 06-11-2019 hebben zich gelukkig een aan aantal vrijwilligers aangeboden, zodat er een nieuwe redactie is, die vanaf 2020 aan de slag gaat.

Herinrichting Coolsingel
Bij de herinrichting zijn een aantal zaken niet goed geregeld, zoals boogstralen van straat-hoeken en opstelplaatsen voor fietsers. Doordat de Fietsersbond in de ontwerpfase geen schriftelijke reactie op de plannen heeft gegeven, is bij de plannen bijvoorbeeld de opstelplaats voor fietsers op de Schiedamsedijk bij de Schildersstraat/Witte de Withstraat te smal en hinderen daar opgestelde fietsers het doorgaande fietsverkeer richting de Coolsingel. Omdat in 2019 de planvorming te ver is om aanpassingen uit te voeren (die dan veel duurder zijn, dan in het begin) zullen we nog lang eraan herinnerd worden dat we dat pro-actiever hadden moeten op pakken. We blijven ons evenwel hard maken voor oplossing van deze knelpunten.

DSC_0097 2MP (002)

Bezoekers uit Vlaanderen
Op zaterdag 8 juni is een delegatie van de Fietsersbond Vlaanderen bij ons op bezoek geweest om wat te horen en te zien over onze mooie fietsstad Rotterdam. Op gehuurde fietsen werd een rondrit langs memorabele objecten gemaakt, zoals de ingang en de roltrappen bij de Maastunnel en het Park, de eerste fietsstraat van Rotterdam, de Erasmusbrug, enz. Daarna was er een presentatie door Wim Bot van het Landelijk bureau over de Fietsvisie 2040 van de Fietsersbond en door onze voorzitter (die kort iets vertelde over de visie van Rotterdam; FietsKoers geheten. Er zijn door ons afspraken gemaakt voor een tegenbezoek; een kijkje in de stad Gent in België. Staat voorlopig voor 2020 gepland.

Elk fietspad in Rotterdam een naam
Het idee om fietspaden een inhoudelijke naam te geven werd door de straatnamen-commissie van de gemeente goed ontvangen. Er is door ons een lijst gemaakt waar alle fietspaden van Rotterdam op staan, zodat duidelijk wordt welke paden nog geen naam hebben. De commissie zal in 2020 uitvoering geven aan

Uitritconstructies
Vrijwilligers uit Rotterdam-Noord zijn bezig geweest met het uitzoeken waarom in Rotterdam vaak gekozen wordt voor een voor fietsers te hoge afgeschuinde stoeprand bij uitritten. Soms ook zijn de bestaande uitritten verzakt, waardoor voor fietsers ook gevaarlijke situaties kunnen ontstaan; bijvoorbeeld bij de Bergweg en de Schieweg. In Amsterdam zien we wel de juiste uitritten liggen, die voldoen aan de CROW-richtlijnen. Soms zien we ze ook in Rotterdam op plekken in het centrum van de stad, zoals bij het Timmerhuis. We zullen in het Overleg met de gemeente aangeven, waar de pijnpunten precies zitten.

Kruispunt Kleiweg-Uitweg
Er zijn gesprekken geweest met de fietscoördinator over het kruispunt Kleiweg-Uitweg. In de plannen voor het gebied zitten een aantal haakse hoeken; ook zitten er hoge stoepranden bij de perrons van de RET-tram. De parkeervakken op de Kleiweg bij de uitrit met de Uitweg zijn niet helemaal volgens de CROW-richtlijnen. Je zou eigenlijk een vrij zicht moeten hebben van + 100 meter; nu is dat 5 à 7 meter uit de hoek. Volwassenen op de fiets kijken over het algemeen over geparkeerde auto’s op de hoek heen; kinderen en velomobielers zitten lager bij de grond en hebben minder zicht. Ook auto’s die uit de uitrit komen hebben weinig zicht; gevolg is, dat ze vaak met de bumper over de weghelft staan en fietsers op de hoofdweg blokkeren. De parkeerplaatsen direct op de hoeken van de uitrit –links en rechts- zouden geschrapt moeten worden. Ook willen we pleiten voor “30 km. in de stad”. Bijkomend probleem voor de ontwerpers is dat er tramrails lopen. De Fietsersbond zal in overleg gaan met de fietscoördinator over hoe we dit het beste kunnen aanpakken.

Fietsstadverkiezing 2020.
In de landelijk uitgezette enquête, die vanaf 13 augustus in te vullen was, waren twee nieuwe punten er bijgekomen, nl. a) hoe gaat de gemeente om met de schoolomgeving, en b) worden bij 50 en 70 km-wegen ongelijkvloers kruisingen gerealiseerd met de fietspaden
De enquête kon t/m 31 oktober 2019 ingevuld worden. De Fietsersbond Rotterdam+Regio heeft via een e-mail haar leden erop geattendeerd. Men kon niet alleen voor de eigen gemeente -waar men woont- stemmen, maar ook voor een gemeente waar men bijvoorbeeld werkt. Voor gemeenten is het soms een belangrijke stimulans om het fietsen te stimuleren

Fietsbelofte:
De Fietsersbond wil op lagere scholen de ouders ertoe aanzetten om niet met de auto hun kinderen naar school te brengen, maar te voet of met de fiets. Daartoe is een “fietsbelofte” ontworpen door het landelijk bureau, die ouders doet beloven hun kinderen niet met de auto naar school te brengen. De school met de meeste beloftes (grootste percentage) heeft gewonnen; niet de grootste “groeier” en dat is jammer. In de top 10 is ook een Rotterdamse school, ’t Landje (op het Vasteland), aanwezig.

DSC_0211 2MP (002)

Fietsverlichtingsacties
Zoals elk jaar wordt door de landelijke Fietsersbond een Fietsverlichtingsactie georganiseerd, die door lokale vrijwilligers wordt uitgevoerd. Fietsersbond Rotterdam+Regio besloot om dit jaar op 3 plaatsen hier gestalte aan te geven. Nieuw was Ridderkerk. Naast zorgen dat meer mensen in de donkere najaarsdagen goede verlichting hebben (door deze te controleren en te repareren) en bekendheid te genereren voor de Fietsersbond hebben wij ervoor gekozen meer expliciet aan ledenwerving te doen tijdens die dagen.
Om meer aandacht te vragen voor het werk van de Fietsersbond werden mensen die belangstelling hadden via een enquête bevraagd. De acties vonden in november plaats in Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam. De resultaten van de enquête zullen we later inhoudelijk bekijken; wel is een winnaar gekozen voor de uitgeloofde Rydon-fietslamp.

Spoortunnels bij station Rotterdam CS
De komst van een 2e spoortunnel voor fietsers en voetgangers bij Rotterdam CS wordt door ons van harte toegejuicht. Wat ons betreft, het liefst zo dicht mogelijk bij het station; we weten dat de bewoners van de buurt hier ook positief tegenover staan. Zo’n tweede fietstunnel onder de sporen door bij Rotterdam CS zal nodig zijn, gezien de toename van het aantal fietsers. Het zal echter lastig zijn aan de zuidzijde; de kant van de Weena door het grote aantal tramkruisingen. We gaan hier over nadenken, wat een goede oplossing is.

Politiek en gemeente
Ook via politieke partijen en andere gemeentelijke instanties hebben we getracht de belangen van fietsers te behartigen. Zo hebben we contact gehad met 50Plus (Ellen Verkoelen) met de vraag, een motie in te dienen om het veiliger maken van fietspaden en fietsstroken in Rotterdam voor ouderen. Voorts zijn er schriftelijke reacties uitgegaan op ontwerpen in Rotterdam-Zuid (Poelenburg 2, Evenaar, en Willemsburg). Bij de verlegging van het fietspad bij de Zonnetrap (Molenvliet) hebben we advies uitgebracht; de gemeente heeft daar de auto-parkeerplekken opgeheven om meer ruimte te creëren voor het fietspad. Het resultaat is, dat het aanzienlijk veiliger is geworden voor fietsers, die nu niet meer op de rijbaan hoeven te fietsen. Complimenten voor de gemeente!

Verkeerscirculatieplan
De gemeente is in het kader van de Rotterdamse Mobiliteits Aanpak (RMA) bezig met het opstellen van een verkeerscirculatieplan. De Fietsersbond volgt deze ontwikkeling met een kritische blik en opbouwende feedback. Als pilot was er eind 2019 in de buurt van het Oostplein/Hoogstraat een experiment, waarbij automobilisten hun autosleutels voor een maand in konden leveren en in plaats daarvan gratis OV of voordelig gebruik van een elektrische deelauto kregen aangeboden.

147-4755_IMG 2MP (002)

Van Brienenoordbrug
Op dit moment is de vraag actueel dat de Van Brienenoordbrug over enkele jaren gerenoveerd of (deels) vervangen moet worden. Hoe het ook zij, dit zal consequenties hebben voor het fietsverkeer. Daarom heeft Rijkswaterstaat de Fietsersbond Rotterdam benaderd om mee te denken in de planvorming. De brug bestaat uit twee helften; vanuit Rijkswaterstaat wordt gekeken of volstaan kan worden met renovatie of dat een brugdeel vervangen moet worden. Voor ons is van belang het 2-richtingenfietspad aan de oostzijde. We zullen de ontwikkelingen volgen. Kern van onze inzet is dat we het huidige fietspad te smal is (NB! Scooters, hardlopers, steppers: alles op een baantje per rijrichting), er een gevaarlijke rand in het midden zit én de aanrijdroute aan de noordzijde naar de brug voor fietsers een aanzienlijke omweg vergen.

Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
De Fietsersbond heeft eind oktober in de Raad bij het EDEM-debat (=Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit) ingesproken met betrekking tot het fietsbeleid en het veiliger maken voor fietsers; ook zijn vragen van raadsleden en het college van B&W beantwoord. Er komt vanuit de gemeente een veiligheidsnota. Men wil proactief zijn wat betreft veilig verkeer en niet alleen maar reageren op -geregistreerde- ongevallen.

Jaarplan voor 2020
Het motto voor 2020 is: “Fietsen, wie durft (nog)?” waarbij we kunnen denken aan
de lastige trajecten voor de (kwetsbare) fietser, zoals de Zaagmolenstraat.
Bij het fietscafé van 6 november zijn de volgende doelen gepresenteerd:
1) Concrete verbeteringen in infrastructuur, 2) Meer fietsgebruik, 3) Meer gezondheid en
4) Trotse leden van de Fietsersbond. Deze doelen zullen in 2020 nadere invulling krijgen.

Fietsevent
Op maandag 18 november 2019 was er een fietsevent, in het Gemaal, aan de Pretorialaan. De wethouder was blij met één punt: op de Pretorialaan zijn op verzoek van de Fietsersbond, geholpen door politieke wil fietsstroken aangebracht. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente; met o.a. een presentatie en een debat over FietsKoers 2025, de visie van de gemeente Rotterdam. De voorzitter van de Fietsersbond Rotterdam en enkele bestuursleden waren hierbij uitgenodigd. Naast de uitreiking van het boek Cycling Cities van Ruth Oldenziel over Rotterdam is daar ook ingegaan op de verkiezing van de meest fietsvriendelijke onderneming.

DSC_0198 2MP (002)

Afsluiting fiets- en voetgangersbuis Maastunnel
De pont in verband met de afsluiting van de voetgangers- en fietsersbuis van de Maastunnel gaat vanaf 15 november varen; vanaf de St. Janshaven (Zuid) naar de St. Jobshaven, v.v. De veerpont die ingezet is -om fietsers en voetgangers over te zetten van Zuid naar Centrum- wordt goed gebruikt. Tot op heden is er nog geen enkele keer een lege pont geweest en lijkt het er op dat méér mensen de oversteek maken. Is dus de Maastunnel te eng en de Erasmusbrug te steil? Het grote voordeel van de pont is, dat er veel sociaal contact ontstaat tussen de passanten. Nadeel is dat de pont maar tot 23.30 uur ‘s-avonds gaat. Onze inzet is dat ná de renovatie de pont op een andere locatie (bijvoorbeeld de toekomstige oeververbinding?) wordt ingezet!

Komst van de Omgevingswet
De Omgevingswet; gemeentes moeten vanaf 01-01-2021 hieraan voldoen; maar veel gemeentes blijven met hun oude bestemmingsplannen werken. Voorbeeld van hoe het beter kan is Nieuwegein. Hier heeft men Fietsvisie 2040 van de Fietsersbond vertaald naar de gemeentelijke situatie. Ook voor ons als Fietsersbond Rotterdam+Regio ligt hier een geweldige uitdaging om meer invloed te krijgen op het (fiets)beleid van gemeenten. Vanuit het landelijk bureau worden er trainingen aangeboden voor vrijwilligers om de kansen die de wet biedt te kunnen benutten.

Fietsnetwerk Rotterdam
Bij de ALV van 6 november 2019 werd door het bestuur van de Fietsersbond Rotterdam+Regio aangegeven, dat er behoefte was aan een fietsnetwerkkaart van Rotterdam. Enkele vrijwilligers boden zich ter plaatse aan om zich hierover te buigen, om in detail te bekijken waar knelpunten in de fietsroutes zaten en om er een echt netwerk van te maken (in te tekenen). Inmiddels zijn zij bij elkaar gekomen en hebben de kaart geupdated. Deze zal in het Overleg ingebracht worden, zodat Rotterdam het fietsnetwerk kan voltooien. Dit punt is ook zeer relevant in het kader van de omgevingsvisie.

Vraag naar fietslessen en fietsdocenten
Vanuit de gemeente Nissewaard (Spijkenisse) is de vraag gesteld naar fietslessen voor een groep van 12 personen. Fietslessen worden in Rotterdam gegeven door o.a. Wilskracht Werkt, Dock en Cezer. Eén van onze bestuursleden is zelf gecertificeerd fietsdocent van de Fietsersbond. Hij ziet wel iets in het idee om periodiek fietslessen voor grotere groepen te organiseren in Rotterdam. Uit analytics van onze website blijkt dat er veel behoefte is aan fietsdocenten en fietslessen. We hebben slechts een heel beperkte capaciteit aan goed getrainde en opgeleide fietsdocenten. Daarom het verzoek aan vrijwilligers, die zich willen laten scholen tot fietsdocent. De opleiding neemt twee weekenden in beslag.

Jaarverslag 2018

Waar hield de Fietsersbond Rotterdam+Regio zich in 2018 mee bezig?

Betrokkenheid bij herinrichtingsplannen
In 2018 zijn we betrokken geweest bij de herinrichtingsplannen van de gemeente, o.a. bij:

 • de plannen m.b.t. de herinrichting van de Nieuwe Binnenweg. Er zijn verschillende opties  waarbij de dominantie van de auto wordt verminderd ten voordele van voetgangers en fietsers. De uitvoering van de plannen is begin 2018 doorgeschoven naar het volgende college van B&W.
 • Ook de herinrichting van de Coolsingel heeft onze aandacht.  Omdat dit gepaard gaat met veel opbrekingen en omleidingen heeft de gemeente Rit010 bedacht als alternatief voor de route over de Coolsingel; wij vinden dat daarnaast ook aandacht moet zijn en blijven voor de Oost-variant (d.w.z. vanaf de Erasmusbrug via de Wijnhaven, Glashaven, oversteken Blaak, langs McDonald’s,  achterzijde Timmerhuis, naar Noord)
 • Verder zijn er plannen om van het fietspad aan de Oostzijde van de Willemsbrug een tweedrichtingenfietspad te maken. Gezien de hoge snelheden die hier worden bereikt in de afdaling heeft de Fietsersbond Rotterdam geadviseerd om dit niet te doen, tenzij het fietspad sterk wordt verbreed.

Soms is het lastig om tijdig tekeningen van herinrichting van straten en wijken te krijgen.  Zoals bij de kruising van de Uitweg-Kleiweg. De breedtes van fietspaden en fietsstroken daar komen niet overeen met de CROW-richtlijnen; ze zijn te smal. Ook komen er geen aparte opstelruimtes voor auto’s bij de verkeerslichten. Wel  zullen andere punten van de Fietsersbond meegenomen worden. Voorstel van de Fietsersbond: zodra de gemeente plannen heeft m.b.t. de (her)inrichting van straten deze openbaar maken (op de website van de gemeente), zodat wij onze belangenbehartiging voor fietsers kunnen uitoefenen.

Om het belang van een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur conform geldende wegenbouwdetails te benadrukken, hebben we tweemaandelijks overleg met ambtenaren van de gemeente Rotterdam.

Politiek en gemeente.
Met de komst van het nieuwe college van B&W hebben we mogelijk meer inbreng in het fietsbeleid van de gemeente Rotterdam, gelet op de voornemens van de verschillende partijen om meer te doen aan verbetering van de luchtkwaliteit, duurzame mobiliteit en gezondheidsverbetering.  Er blijkt echter een verschil te zijn tussen wat de politiek beslist (met betrekking tot het fietsbeleid) en de manier waarop ambtenaren dit uitvoeren. (Voorbeeld: blokmarkeringen, die aan de binnenzijden van fietspaden zijn aangebracht). De vraag is, hoe kunnen we meer in contact komen met B&W en eraan bijdragen dat ambtenaren uitvoeren wat politiek besloten wordt. N.a.v. het aantal (fiets)doden in het verkeer heeft de minister alle gemeenten opgedragen een “Fietsveiligheidsplan” te maken. Rotterdam heeft dat nog niet gedaan. Wel zijn er ontwerprichtlijnen. Met een werkgroep  en inspraakprocedures in de gemeenteraad willen we voortdurend de vinger aan de pols houden en de gemeente toetsen op de uitvoering van het beleid.

Fietsen in de regio: Hoekse Waard, BAR-gemeenten en snelfietsroutes

 • Hoekse Waard; vanuit de provincie en de 5 gemeenten in de Hoekse Waard (die vanaf 01-01-2019 één gemeente vormen) zijn er plannen om het fietsen meer te bevorderen en het fietsnetwerk uit te bouwen. Er is een projectgroep opgezet en leden van het bestuur van de Fietsersbond Rotterdam+Regio hebben deelgenomen aan de eerste voorbereidende vergaderingen. Na een oproep via de mail is dit overgenomen door onze nieuwe contactpersoon voor Hoekse Waard. Bij het maken en uitvoeren van de plannen wordt ook rekening gehouden met de ontsluiting van de Hoekse Waard en de toekomstige renovatie van de Heinoordtunnel.
 • BAR-gemeenten; enkele bestuurleden zijn naar bijeenkomsten m.b.t. het collegeprogramma in Barendrecht geweest. Hieruit zijn gesprekken voortgekomen met wethouders van de BAR-gemeenten over de aanleg van fietspaden (SFR, e.a.) en zal er in 2019 een schouw komen van diverse knelpunten in het fietsnetwerk van Barendrecht, Ridderkerk en Albrandstwaard.
 • Snelfietsroutes (SFR’s).Er heeft nadere samenwerking plaatsgevonden tussen de Fietsersbondafdelingen Rotterdam, Den Haag en Delft, de MRDH (Metropool Rotterdam-Den Haag), MetroCOV en de provincie Zuid Holland m.b.t. de snelfietsroute tussen Den Haag en Rotterdam.
  Wat betreft de snelfietsroute Gouda-Rotterdam: het traject ligt grotendeels vast. Er is een maatregelenlijst gemaakt, maar die is nog niet helemaal klaar. De financiering verloopt goed, maar is ook nog niet helemaal rond. De betrokken gemeentes zullen in de loop van 2018 een bijeenkomst organiseren, zodra de plannen en financiering helemaal rond zijn.
  Ook de SFR16 vanaf Dordrecht via Zwijndrecht en Barendrecht naar Rotterdam vordert gestaag, evenals de Oost-West SFR15 op het eiland IJsselmonde.

Fietsparkeren in de binnenstad en daarbuiten.
Fietsparkeren voor bezoeker; de Fietsersbond vraagt zich af of er een norm is voor binnenstad? De norm zou volgens ons moeten zijn: twee fietsnietjes per autoparkeerplaats. Het onderwerp is door ons besproken met de fietscoördinator van de gemeente. Onze ervaring op Zuid is, dat daar, notabene op de fietsstraten zoals de Brielselaan en Molenvliet, massa’s auto’s geparkeerd staan, maar géén fietsnietjes of parkeerstandaard voor fietsen aanwezig zijn.

Jaarlijkse fietsverlichtingsactie.
Ieder jaar organiseert de Fietsersbond de actie “Laat je zien”. Voor de winter begint, wordt iedereen er op gewezen, dat je met goede fietsverlichting ook in de donkere dagen door andere verkeersdeelnemers wordt gezien. Zo voorkomen we misschien verkeersdoden en –gewonden. Dit jaar waren er fietsverlichtingsacties in Rotterdam (27-10-2018) en in Barendrecht (03-11-2018). Doel was om te zorgen dat veel fietsers goed verlicht zijn, door fietsverlichting te controleren en te repareren; tevens wilden we informatie verstrekken over verlichting op de fiets en over de Fietsersbond; tevens was het doel nieuwe leden te werven.

Fietsen in Rotterdam-Zuid
De Fietsersbond Rotterdam+Regio wil samen met o.a. DeltaCyclingtours het fietsen op Zuid meer promoten en zorgen voor ontsluiting van Katendrecht. We willen dit gebied fietsvriendelijker maken, door op verschillende wegen op de Kaap, zoals op de Brede Hilledijk, er voor te zorgen dat het verkeer langzamer rijdt (Motto: 30 is het nieuwe 50)

Op 31 mei 2018 werd door Fiskfree een “fiets-naar-je-werk-dag” georganiseerd. In het kader van deze dag is in samenwerking met DeltaCyclingTours en de firma Cargill een actie op touw gezet om medewerkers van Cargill op de fiets naar het werk te laten komen en om fietsen op Katendrecht in zijn algemeenheid te bevorderen; daartoe zijn knelpunten in de routes voor fietsers geïnventariseerd. Daarnaast zijn  bij supermarkt Jumbo en bij de veerpont bij het SS Rotterdam nog fietsers/bewoners bevraagd. Zij gaven aan de rotonde bij de Tolhuislaan onduidelijk –en dus onveilig- te vinden  voor fietsers (en vrachtwagens van bijv. Cargill). Bij de SS Rotterdam is onduidelijk waar nu precies het fietspad is. De ingang van Katendrecht is rommelig en gevaarlijk voor fietsers, mede door bouw-activiteiten aldaar. Deze punten werden door ons meegenomen in het overleg met de gemeente.

Fietscafés
Het afgelopen jaar zijn er 3 fietscafés geweest, die (mede) door ons georganiseerd zijn:

 • op 20 maart 2018 was er een bijeenkomst vanuit het landelijk bureau van de Fietsersbond, waar o.a. de film Why we cycle werd vertoond en werd besproken.
 • 13 juni 2018 heeft er een bijeenkomst met TestKees (Kees Bakker) plaatsgevonden, waarin hij iets vertelde over waar je op moet letten bij de aanschaf en het onderhoud van een -tweedehands- fiets.
 • op 21 november 2018 was het alweer het 4e fietscafé, met als onderwerpen “Platzak door Californië” van Martine Verweij en daarna de algemene ledenvergadering.

Alle bijeenkomsten vonden plaats in de Nieuwe Banier te Rotterdam.

De interne organisatie; we willen een slagvaardig bestuur voor onze afdeling zijn.
Bij de ledenvergadering van 21 november 2018 werd Leon Erkelens voorgedragen en benoemd als de nieuwe voorzitter. Leon volgt Jan Laverman op, die door drukte rond de verbouwing van zijn huis, al eerder aangegeven had wel in het bestuur een rol te willen vervullen, maar niet meer als voorzitter. Leon wil de rol van voorzitter overnemen voor een periode van 2 à 3 jaar. Ook de andere bestuursleden, m.n. voor de penningmeester en de secretaris van de afdeling werden bij de ledenvergadering formeel benoemd. De nieuwe voorzitter wil graag met een niet te grote groep bestuursleden vergaderen, om slagvaardiger te zijn. Daarnaast zullen er bestuursleden zijn die wat meer op de achtergrond zaken volgen en/of leden die trekker zijn in een commissie of werkgroep.

Digitale Fietserskrant of toch een papieren versie? Wie schrijft stukjes? Wie redactie?
Het was de bedoeling dit jaar twee keer een Fietserskrant uit te brengen. Door middel van deze (papieren) krant willen we alle leden van de regio bereiken en informeren over de Fietsersbond Rotterdam+Regio. Tot op heden is dat streven niet erg gelukt door een steeds wisselende redactie. We willen een redactie van ongeveer 5 personen en daarnaast een club mensen die periodiek een stukje voor de krant schrijft.  De voorzitter heeft verschillende mensen daarvoor telefonisch benaderd, helaas zonder voldoende resultaat (Er hebben zich 2 mensen aangemeld voor de redactie). In de tussentijd heeft de communicatie naar de leden plaatsgevonden via Facebook, Nextdoor, Twitter en e-mails. Bij dit laatste medium bleek dat van 1/3 van de leden geen mailadres bekend was; via brieven werd dit hiaat zoveel mogelijk aangepakt, waarbij tevens de vraag aan de leden om hun e-mailadres door te geven.

Dit zijn enkele punten, waar de Fietsersbond Rotterdam+Regio zich mee bezig heeft gehouden in 2018. Ook in de komende jaren hopen we weer veel te kunnen bereiken voor onze leden. Maar dat vergt veel werk en inzet van vrijwilligers; daarom, schroom niet om onze gelederen aan te vullen en meld je aan voor één van de werkzaamheden en taken.

 

Jaarverslag 2017

In 2017 hebben we de volgende zaken gerealiseerd:

Inbreng Fietsersbond bij de herinrichting van een aantal straten, buurten en wijken:
O.a. de Schepenstraat/Schieweg/Walenburgerplein, M4H-gebied (MerweVierhaven; tussen Rotterdam en Schiedam), de Nieuwe Binnenweg, de Coolsingel, de fietspaden bij A16-Terbregseveld, diverse snelfietsroutes (snelle routes de stad uit en in, zoals de SFR Rotterdam Gouda). Hiervoor hebben we tweemaandelijks overleg met ambtenaren van de gemeente Rotterdam. Door dit overleg wordt steeds beter het belang van veilige en comfortabele fietsinfrastructuur vertaald naar wegenbouwdetails.

De Fietsersbond en de politiek
In 2017 is er in samenwerking met ROVER een verkiezingsdebat gehouden als vervolg op een debat in 2014. Vooruitlopend op verkiezingen van 2018 hebben we de politieke partijen in dit vervolgdebat in september vragen gesteld over wat zij hebben gedaan in de afgelopen collegeperiode ten aanzien van het fietsbeleid. Ook is hen gevraagd wat de plannen zijn voor de komende 4 jaar zijn. Resultaat van het debat was in ieder geval dat we als Fietsersbond een prima aanleiding hadden om een afspraak te maken om onze punten verder door te spreken met verschillende (toekomstige college)partijen. In veel verkiezingsprogramma’s zagen we de fiets meer terug dan voorheen.

Leden betrekken en nieuwe leden werven o.a. door het Fietscafé
Begin 2017 werd het idee geboren om in Rotterdam te starten met een Fietscafé, een periodieke avondbijeenkomst in een geschikte ruimte, om leden informatie te bieden over een interessant onderwerp en om nieuwe leden te werven. In het najaar van 2017 vond het 1e Rotterdamse Fietscafé plaats in Theater ’t Kapelletje met in het programma Henk van Dillen (uit Zwijndrecht), die vertelde over zijn wereldreis per fiets van Rotterdam naar Singapore en Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond, die haar visie gaf over de toekomst van het fietsen in Nederland. In 2018 zal het Fietscafé een vervolg krijgen.

Samenwerking met andere organisaties.
In samenwerking met Milieudefensie, Adem In Rotterdam en BOOG hebben we in het kader van Duurzaam door de Stad een fietsmob georganiseerd. Op 1 juli hielden we een grote fietstocht, waarbij zo’n 100 fietsers vanaf het BMX-crossterrein aan de G.J. de Jonghweg naar de binnenstad fietsten –over de s’Gravendijkwal, Weena, Coolsingel, Schiedamsedijk en Westzeedijk- en weer terug naar het BMX-terrein, waar na afloop van de manifestatie festiviteiten werden gehouden. De fietstocht resulteerde in een gesprek met de wethouder over de grieven van de deelnemers over de luchtkwaliteit en veiligheid van Rotterdam en de start van een maandelijks terugkerende Critical Mass Bike ride door Rotterdam (#CMBrRotterdam).

Gemeente wil verkeersregelinstallaties, fietsgoten en straatverlichting verbeteren.
Er was een vraag binnengekomen vanuit de gemeente om weer een aantal VRI’s (stoplichten) te “schouwen”. Samen met ambtenaren van de gemeente hebben we een rondgang per fiets gehouden langs stoplichten waar fietsers lang moesten wachten.
Ook hebben we deelgenomen aan een inventarisatie van het ontbreken van fietsgoten bij trappen bij ongelijkvloerse kruisingen, dijken en bruggen en aan een opsomming van donkere en voor fietsers onveilige plekken in de stad.

Ontwerprichtlijnen die gebruikt worden door de gemeente Rotterdam lopen in de nota Rotterdamse Stijl achter op CROW aanbevelingen voor wat betreft fietspadscheidingen (trottoirbanden) naast gras en voetpaden. Vanwege de hoge risico’s en kansen op eenzijdige ongevallen is het belangrijk dat deze worden aangepast. De Fietsersbond zal ook in het komende jaar de gemeente hierop blijven aanspreken.

De blik naar binnen gericht: intern onderzoek naar het functioneren van de afdeling.
Begeleid door het team vrijwilligers van het landelijk bureau van de Fietsersbond hebben we een intern onderzoek gehouden naar de organisatie van de afdeling, de rol van het afdelingsbestuur en de vraag hoe we (nieuwe) leden kunnen werven en betrekken.
De door onze actieve leden ingevulde enquête resulteerde in een aantal bruikbare adviezen. Onze missie en visie -een combinatie van “fietsen moet vooral ook leuk zijn” en “belangenbehartiging”- komt vrij naadloos overeen met de visie van de landelijke vereniging. Belangrijk advies vanuit het rapport is verder: blijf in contact met de leden, de gemeenten en de politiek. Verdere aanbevelingen o.a.: maak een jaarplan, bespreek met elkaar de prioriteiten en evalueer halfjaarlijks. Ga aan de slag met het werven van nieuwe vrijwilligers

Fietsverlichtingsactie
De jaarlijkse Fietsverlichtingsactie vond plaats op zaterdag 28-10-2017 op de Coolsingel, bij de Koopgoot en op 18-11-2017 in Barendrecht op de Middenbaan en ’t Vlak. Door ons was in aanloop naar de actie op de website aan leden gevraagd of zij hieraan mee wilden werken om fietslampjes te repareren of te vervangen, of om te flyeren. Beide fietsverlichtingsacties waren een succes. Er zijn veel lampjes en lichten gerepareerd of vervangen en folders uitgedeeld door onze vrijwilligers en medewerkers van Fietsfan010 en –in Barendrecht- door vrijwilligers van Buurtpreventie. Of het veel nieuwe leden heeft opgeleverd is onduidelijk.

De Fietsersbond in de regio
We hebben als Fietsersbond deelgenomen aan bijeenkomsten in Oud-Beijerland (over Duurzaamheid & Bereikbaarheid; o.a. bij tijdelijke sluiting voor autoverkeer van de Heinoordtunnel in 2021, de verdere ontwikkeling en voortgang van snelfietsroutes en het duidelijk in beeld krijgen van het fietsroutenetwerk in de Hoeksche Waard.

Onderzoek Fiets meenemen in de metro.
Door ons is een enquête gehouden over ervaringen om de fiets mee te nemen in de metro. Leefbaar Rotterdam heeft toegezegd met de uitkomsten van deze enquête in gesprek te gaan met de RET en zo verbeteringen m.b.t. het fietsbeleid van de RET in de metro te bewerkstelligen.. De enquête is door 93 mensen ingevuld.

Fietsparkeren voor bezoeker in o.a. Rotterdam Zuid
Je fiets veilig parkeren als bezoeker blijkt soms knap lastig, gezien de weinige “fietsnietjes” buiten het centrum van de stad. Er zou volgens ons een norm voor moeten komen voor alle wijken in de stad (bijvoorbeeld gerelateerd aan het aantal autoparkeerplaatsen). In het overleg met de gemeente is dit ter sprake gekomen. De bestaande norm die er is voor nieuwbouwwijken zou daar niet geschikt voor zijn. Men vindt het echter wel een goed idee en wil er in 2018 mee aan de slag om een dergelijke norm op te stellen.

Publiciteit
Via een digitale Nieuwsflits of een Fietserskrant die periodiek wordt uitgegeven willen we graag onze leden informeren over wat we doen en wat onze plannen zijn. In 2017 hebben we enkele keren een werkgroep Publiciteit (of Media) bijeen geroepen. Daarnaast hebben we ook korte tijd gebruik mogen maken van de diensten van een vrijwilliger als communicatiemedewerker. Via e-mailbrieven aan leden en via berichtgeving op de website van de Fietsersbond Rotterdam+Regio, op Twitter en op Facebook, hebben we leden weten te betrekken bij de informatievoorziening. Half mei is er een “noodkreet” verstuurd, om leden te werven voor het schrijven van stukken in de Fietserskrant. Dit heeft een aantal reacties opgeleverd in de vorm van artikelen. Deze zijn wel gepubliceerd in de digitale Nieuwsbrief, maar hebben dit jaar helaas niet geleid tot het uitbrengen van een Fietserskrant.

Dit zijn een aantal punten, waar de Fietsersbond Rotterdam+Regio zich mee bezig heeft gehouden in 2017. Ook in 2018 hopen we weer veel te kunnen bereiken voor onze leden. Maar dat vergt veel werk en inzet van vrijwilligers; daarom, schroom niet om onze gelederen aan te vullen en meld je aan voor één van de werkzaamheden en taken.

Jaarverslag 2016

Ook in 2016 heeft deFietsersbond Rotterdam+Regio niet stilgezeten:

Inbreng Fietsersbond bij herinrichting van een aantal straten, buurten, wijken.
Onder andere de Lusthofstraat, Schiedamseweg, Zwartjansstraat, Goudse Rijweg.

Fiets veilig stallen in Rotterdam, onder andere bij het Centraal Station.
Ook is er is een RET-onderzoek geweest naar het stallen van fietsen bij haltes van tram en bus. De Fietsersbond heeft nogmaals naar dit onderzoek gevraagd; het punt is opgevoerd als agendapunt bij het overleg met de gemeente. Tevens hebben we meegekeken naar de regelingen met betrekking tot “buurtfietsenstallingen” en parkeerplekken voor fietsers.

De Fietsersbond en het (fiets)verkeersplan van de gemeente Rotterdam.
De Fietsersbond is van mening dat het verkeersplan van de gemeente Rotterdam anders is dan anders. Qua timing is er een perspectief gekozen dat wat verder weg ligt. Men wil auto’s in de toekomst zoveel mogelijk uit de binnenstad weren, onder andere door rondom de binnenstad een soort “tussenring” te realiseren. Deze ring doorkruist de bestaande noord-zuid en oost-west fietsroutes. Rotterdam wil met haar beleid graag fietsstad van het jaar (2018) worden. De Fietsersbond kan om informatie over de plannen en uitvoering van het beleid goed gebruik maken van  Fietsfan010

Meer experimenten van de gemeente om het fietsen te bevorderen.
Enkele experimenten om het fietsen aangenamer te maken zijn: proef met LED-verlichting op het Havenspoorfietspad Rotterdam Zuid, aanpassen wegen van en naar Delfshaven, het aanleggen van asfaltfietsstroken, fietsstraten, brede fietspaden, snelle Noord-Zuid verbindingen voor fietsers.

De fietsersbond denkt mee over knelpunten in en rondom de stad.
Zo hebben we bijvoorbeeld in juli een voorontwerp/inrichtingsplan voor het Blaakplateau ter beoordeling voorgelegd gekregen. Naar aanleiding daarvan hebben we onder andere shared spaces voor voetgangers+fietsers voorgesteld. Ook in bijeenkomsten van de  provincie over de regionale snelfietsroutes hebben we een bijdrage geleverd.

De Fietsersbond en de politiek.
De Fietsersbond heeft ook met verschillende politieke partijen uit Rotterdam en de Regio contact gehad over moties die met de belangen van fietsers te maken hadden (bijvoorbeeld van Groen Links, motie over het Kruisplein) en met wethouders van verschillende politieke kleur en met diverse portefeuilles.  Bestuursleden zijn naar bewonersinformatieavonden geweest en hebben contacten en overleg met ambtenaren.

Samenwerking met andere organisaties.
Net als de Fietsersbond maakt Milieudefensie zich zorgen om de gezondheid van fietsers in verband met fijnstof in de lucht in de grote steden. Milieudefensie wil graag met de Fietsersbond onderzoeken wat we hier aan kunnen doen. Daarom zijn er bijeenkomsten georganiseerd en  is er een gezamenlijke aanpak afgesproken m.b.t. de problematiek in de grote steden. Via acties zullen we aandacht vragen voor deze problemen en zullen we proberen het beleid van gemeenten positief te beïnvloeden als het gaat om gezond en duurzaam fietsen door de Randstad.

Aandacht in de media; contact met het (fiets)publiek.
De Fietsersbond heeft een goede inbreng gehad in verschillende krantenartikelen. We zien dat er al veel verbeteringen zijn aangebracht (zoals het gunstig afstellen van stoplichten en het verwijderen van obstakels), maar er zijn nog veel dingen te doen voor fietsers. We proberen via de media publiciteit te bewerkstelligen.

De Fietsersbond moet zich soms in rare bochten wringen.
Bijvoorbeeld in het Merwe-Vierhavengebied is er onduidelijkheid over de route die fietsers moeten volgen (van Marconniplein naar Schiedam). Er zijn rare bochten en obstakels in de weg. Volgens ons zou het ook goed zijn om na te gaan of er fietsstroken aangebracht kunnen worden in de Benjamin Rooseveltstraat. En bij het voetpad tussen de beide parken Museumpark en het Park bij de Euromast zouden we graag zien dat fietsers hier mogen

Zoektocht Fietsersbond Rotterdam naar nieuwe voorzitter en (actieve) leden.
Formeel is de voorzitter van het bestuur van de Fietsersbond Rotterdam en Regio per 1 september j.l. gestopt. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter en trekker van de afdeling is echter langer gaande. Verder zouden we graag nieuwe leden erbij hebben en actieve leden uit de onderafdelingen meer betrekken bij het beleid van de afdeling. Met behulp van de vrijwilligersondersteuning van de landelijke Fietsersbond) zijn we daarmee bezig. Ook in 2017 zullen we hier onze aandacht op richten, o.a. met een “fietscafé”.

Gemeente wil weten waar verbetering verkeersregelinstallaties mogelijk is.
De gemeente Rotterdam wil van de Fietsersbond weten, waar zich knelpunten bevinden met stoplichten. Er is een stukje in de media verschenen over de stand van zaken met  betrekking tot de Verkeersregel-installaties (VRI’s) in Rotterdam. De Fietsersbond heeft via Facebook en via direct-mailing aan alle leden in Rotterdam de vraag gesteld waar de problemen met VRI’s zich voordoen. Daarop zijn een twintigtal reacties gekomen.
In oktober is er een fietstocht geweest langs problematische kruispunten voor fietsers met een verkeerskundige van de gemeente Rotterdam.

Fietsverlichtingsactie
In het najaar, wanneer de dagen korter worden en de fietsverlichting ’s-avonds eerder aan moet, houdt de Fietsersbond Rotterdam haar jaarlijkse fietsverlichtingsactie.
Er werd een fietsverlichtingsactie georganiseerd in Barendrecht en enkele weken later op de Coolsingel. Op beide plaatsen was de belangstelling erg groot en ook de plaatselijke kranten besteedden uitgebreid aandacht aan de actie.

Dit zijn een aantal punten, waar de Fietsersbond Rotterdam en Regio zich mee bezig heeft gehouden in 2016.